บ้านปูเผย 7 ทีมผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ที่ผ่านเข้ารอบ โครงการ Banpu Champions for Change รุ่นที่ 11

Spread the love

 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion เผยรายชื่อ 7 กิจการเพื่อสังคมที่ผ่านเข้ารอบ  โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C  รุ่นที่ 11 พร้อมรับทุนสนับสนุนเบื้องต้นรวม 560,000 บาท เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนากิจการตามเป้าหมายเป็นเวลา 3 เดือน

 

โดยในปีนี้ทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และศักยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาชีพและให้ความสนใจต่อการใช้แผนธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ อันสะท้อนออกมาจากการนำเสนอประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีเอกลักษณ์

 

 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษของโครงการฯ บ้านปูได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกิจการเพื่อสังคมหรือ SE ในไทย จากจุดเริ่มต้นเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วที่กิจการเพื่อสังคมยังไม่เป็นที่รู้จัก สู่ปัจจุบันที่คนในวงกว้าง โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่เริ่มมีความเข้าใจและให้ความสนใจกันมากขึ้น

 

ซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการฯ เราได้ให้การสนับสนุน SE มามากกว่า 100 ทีม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในหลากหลายมิติ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและเป็นความสำเร็จของโครงการฯ

 

ในปีนี้ เรายังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งในด้านการสร้างงานสร้างรายได้ ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี บ้านปูมุ่งหวังว่า ความมุ่งมั่นของทั้ง 7 ทีมในปีนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ SE ไทยและคนรุ่นต่อๆ ไปที่อยากจะเข้ามาทำกิจการเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต

 

สำหรับ 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบในปีนี้ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มุ่งพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมในมิติต่างๆ ได้แก่

 

ด้านการพัฒนาอาชีพและชุมชน

 

• Green Diamond Phetchabun กิจการที่ช่วยเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของการเกษตรกรรมด้วยกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความมั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 

• เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจการที่ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกว่า 25 ชุมชน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเชิงท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

 

 

ด้านสุขภาพ

 

• PLAKOD ธุรกิจที่นำเอาการเล่นเกมมาผนวกรวมกับกิจกรรมกายภาพบำบัดด้วยการพัฒนาจอยบังคับเกมให้กลายเป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่ทำให้ผู้เล่นได้เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับรับความสนุก อีกทั้งยังสามารถที่เชื่อมต่อกับเครื่องเกม (Video game-based rehabilitation) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำกายภาพบำบัดในเด็ก รวมทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อน พี่น้อง นักกายภาพบำบัด ที่มาร่วมเล่นเกมไปพร้อมกัน

 

• ลูกทำได้ ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพดีที่สุดตามช่วงวัย เสมือนเป็นผู้ช่วยในการเลี้ยงลูกให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยสังเกตพัฒนาการของเด็กเพื่อที่จะสามารถลดปัญหาความล่าช้าของพัฒนาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 

• Goodgrocer ธุรกิจแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด รวมไปถึงผลผลิตที่มีรูปลักษณ์ไม่สวยงามซึ่งผู้บริโภคมักมองข้ามและอาจโดนทิ้งไว้ให้เน่าเสียจนกลายเป็นขยะแม้จะเป็นผลิตผลที่มีคุณภาพก็ตาม ธุรกิจนี้จะเข้ามาช่วยจัดการและสร้างมูลค่ากับผลผลิตเหล่านั้น ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคเพื่อลดปัญหาขยะเหลือทิ้ง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้เกษตรกร

 

• SWOOP BUDDY แพลตฟอร์มร้านค้าเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ที่มีระบบการแนะนำสินค้าที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้ารายบุคคล (Personalized Online Thrift Store Platform) ส่งเสริมการใช้เสื้อผ้าที่ถูกผลิตแล้วให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเสื้อผ้าและขยะจำนวนมหาศาลที่เป็นเสื้อผ้าเก่าถูกทิ้ง

 

• Next Forest ธุรกิจที่มุ่งฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีทุนสำหรับการดูแลพื้นที่ป่าได้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งออกแบบและวางแผนเพื่อให้เจ้าของพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้รับประโยชน์จากพื้นที่ป่าฟื้นฟูในอนาคต

 

นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของ SE ในไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในทุกปีจะมีเหล่าบรรดาศิษย์เก่าของโครงการ BC4C กลับมาถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจให้รุ่นน้องได้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

 

ผมหวังอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถร่วมเสริมสร้างเครือข่าย SE ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสร้างการของ SE ไทยไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

ทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปบ่มเพาะทักษะสุดเข้มข้น เรียนรู้การวางแผนการสื่อสาร การสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม การร่วมพัฒนาและทดสอบแผนการตลาดทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือทำธุรกิจจริงตลอดระยะเวลา 3 เดือน ก่อนที่โครงการฯ จะคัดเลือกเพียง 3 ทีมชนะเลิศ โดยทีมชนะเลิศทั้งหมดจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมรวมกว่า 750,000 บาท เพื่อนำไปสานต่อกิจการเพื่อสังคมให้บรรลุเป้าหมาย

 

มาลุ้นกันว่ากิจการเพื่อสังคมทีมไหนจะสามารถปั้นกิจการให้เติบโตไปพร้อมๆ กับสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมได้อย่างยั่งยืนและคว้าชัยชนะไปในที่สุด

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้