แอนท์กรุ๊ปเผยกลยุทธ์ ESG ตั้งเป้าสนับสนุนเอสเอ็มอี 100 ล้านรายภายในปี 2573

Spread the love

แอนท์กรุ๊ป (Ant Group) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลก ประกาศกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับล่าสุดของบริษัทฯ กลยุทธ์ ESG ซึ่งกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของแอนท์กรุ๊ปภายในปี 2573 จะถูกนำไปปรับใช้กับทุกแง่มุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

4 เสาหลักของกลยุทธ์ ESG และเป้าหมายของแอนท์กรุ๊ปภายในปี 2573

 

กลยุทธ์ ESG ของแอนท์กรุ๊ปมุ่งเน้น 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ความเท่าเทียมทางดิจิทัล (Digital Inclusion), การพัฒนาด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอน (Green and Low-carbon Development), ระบบนิเวศที่เปิดกว้าง (Open Ecosystem) และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) โดยแต่ละด้านมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 ที่สอดคล้องกัน:

 

• ความเท่าเทียมทางดิจิทัล: สนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการรายย่อย 100 ล้านราย และให้บริการแก่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก

 

• การพัฒนาด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอน: บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และสนับสนุนคู่ค้าและประชาชนทั่วไปในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

 

• ระบบนิเวศที่เปิดกว้าง (Open Ecosystem): จัดหาระบบนิเวศที่เปิดกว้าง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีความหลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันกับพาร์ทเนอร์

 

• นวัตกรรมทางเทคโนโลยี: ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

 

เอริค จิง ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอของแอนท์กรุ๊ป กล่าวว่า เราเชื่อว่านี่คือเสาหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับแอนท์กรุ๊ปในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงอนาคต มีความรับผิดชอบ และสอดรับกับสถานการณ์ กรอบโครงสร้างนี้จะกำหนดทิศทางการดำเนินการของแอนท์กรุ๊ปในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

 

แอนท์กรุ๊ปได้กำหนดกลยุทธ์ ESG โดยอ้างอิงผลการประเมินอย่างรอบด้านเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมหภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มด้านนโยบาย ความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาของแอนท์กรุ๊ป และข้อมูลที่ได้รับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ผู้ใช้งาน พนักงาน พาร์ทเนอร์ และหน่วยงานภาครัฐ กลยุทธ์ ESG ได้รับการจัดทำเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ผู้บริหารได้ปรึกษาหารือร่วมกันและคณะกรรมการบริหารได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด

 

19 หัวข้อที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์ ESG ของแอนท์กรุ๊ป

 

หลังจากที่รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แอนท์กรุ๊ปได้กำหนด 19 หัวข้อที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์ ESG โดยครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ เช่น  ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความรับผิดชอบ   การสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม   การค้นหาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและ R&D  และ  ความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง

 

การสนับสนุนขององค์กรสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ ESG ของแอนท์กรุ๊ป

 

ในการสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ ESG อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารของแอนท์กรุ๊ปได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนา ESG ที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยชุดย่อยของคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่ตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดนโยบาย

 

และบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ข้อมูล คำแนะนำ และความช่วยเหลือ นอกจากนี้ แอนท์กรุ๊ปได้จัดตั้งทีมผู้บริหารด้านการพัฒนา ESG ที่ยั่งยืน นำโดยซีอีโอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน และคณะทำงานสำหรับ 19 ประเด็นหลักของกลยุทธ์ ESG

 

เอริค จิง กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ ESG เกิดขึ้นจากความต้องการในระยะยาวของเรา ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตัดสินใจอย่างฉับพลัน ที่จริงแล้วการพัฒนาที่ยั่งยืนผสานรวมอยู่ในทุกขั้นตอนการดำเนินการของเรา ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อแนวโน้มระยะสั้น

 

หากแต่เป็นพลังขับเคลื่อนที่จำเป็นสำหรับวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทที่ดีและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนานอย่างน้อย 102 ปี บริษัทที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยลำพัง เรารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้าง และพร้อมรับการตรวจสอบและการชี้แนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

ไฮไลต์สำคัญของผลงานด้าน ESG ของแอนท์กรุ๊ปในช่วงปี 2564

 

ภายใต้เสาหลักของ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี” แอนท์กรุ๊ปได้เพิ่มการลงทุนด้าน R&D กว่า 39% ต่อปีในช่วง 3 ปีติดต่อกัน (2561-2564) โดยงบประมาณด้าน R&D ทั้งหมดในปี 2564 สูงกว่า 18.8 พันล้านหยวน (ประมาณ 2.77 พันล้านดอลลาร์)

 

การลงทุนดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเอาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่แปลกใหม่ เปี่ยมด้วยเสถียรภาพ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกคน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม และคาดการณ์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในระบบเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

 

ในปี 2564 MYbank ซึ่งเป็นธนาคารออนไลน์เพื่อเอสเอ็มอี และเป็นพันธมิตรกับแอนท์กรุ๊ป ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำเสนอบริการสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่เอสเอ็มอี 45 ล้านราย โดยบริการดังกล่าวมีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และมีความรับผิดชอบสูง

 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แอนท์กรุ๊ปติดอันดับ Top 100 Global Innovator™ 2022 ซึ่งจัดทำโดย Clarivate™ โดยเป็นการจัดอันดับรายชื่อบริษัทและองค์กรระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ แก้ไขปัญหา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่

 

นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา สามปีหลังการก่อตั้งแอนท์กรุ๊ป บริษัทฯ ได้นำเสนอและปรับปรุงกรอบโครงสร้างการประเมินผล ESG และจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative รายงานดังกล่าว รวมถึงฉบับล่าสุดปี 2564 ที่มีการกำหนดกลยุทธ์ ESG ของบริษัทฯ มีอยู่บนเว็บไซต์ ของแอนท์กรุ๊ป (โดยตอนนี้มีรายงานเฉพาะภาษาจีน โดยฉบับภาษาอังกฤษจะเผยแพร่ทางออนไลน์ในสัปดาห์ต่อไป)

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้