AIS ยืนยัน พร้อมปฏิบัติตาม กฎหมาย PDPA – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Spread the love

 

AIS ยืนยันความพร้อมต่อกระบวนการทำงาน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กร คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าถึงความสำคัญในการคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) หรือ กฎหมาย PDPA ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

โดย AIS ได้เพิ่มมาตรการเพื่อกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ จัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลโดยนำเครื่องมือทางดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้งานทั้งองค์กร รวมถึงได้ดำเนินการแจ้งประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วัตถุประสงค์ของการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิของลูกค้าต่อข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA ในมิติต่าง ๆ

 

 

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า ในฐานะที่ AIS เป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลที่มีลูกค้ามากกว่า 44.6 ล้านเลขหมาย รวมถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการ SMEs ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ หน้าที่สำคัญนอกเหนือจากการพัฒนาสินค้าและคุณภาพบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มแล้ว เรายังมีภารกิจในการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลจากการดำเนินธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้มีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแผนความยั่งยืนด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมููลส่วนบุุคคลของลููกค้า

 

โดยแนวทางการทำงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับจากวันที่กฎหมาย PDPA ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ปี 2562 เรามีการกำกับดูแล ศึกษา ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดย AIS มีการดำเนินงานตามกรอบกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องครอบคลุมการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับนโยบายมาจนถึงระดับปฏิบัติการ

 

“จากความพร้อมต่อปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA เราจึงขอยืนยันความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มความเข้มข้นของการสื่อสารไปยังลูกค้าให้รับทราบถึงความสำคัญของกฎหมาย PDPA ต่อการใช้งานบนโลกออนไลน์ รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้”

 

โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ AIS ได้สื่อสารแจ้งประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งลูกค้าที่ใช้บริการมือถือและเน็ตบ้าน รวมถึงลูกค้าองค์กร คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ให้เข้าใจถึงระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ วัตถุประสงค์ของการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ข้อจำกัดในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิของลูกค้าต่อข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางในการติดต่อกับบริษัทฯ

 

อีกทั้งยังได้เพิ่มมาตรการเพื่อกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูล นำเครื่องมือทางดิจิทัลเทคโนโลยีมาให้ทุกหน่วยงานในบริษัท ใช้ตรวจสอบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยสูงสุดทั้งกระบวนการ อาทิ DLP (Data Leak Protection) และมีเครื่องมือที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เพื่อปกป้องข้อมูลสารสนเทศของการดำเนินธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

“วันนี้เราขอยืนยันความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต่อการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางของกฎหมาย PDPA ที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในทำงานเพื่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล ด้วยการใช้ศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ตามแผนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”

 

ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลของประเทศ ที่จะร่วมกันปกป้อง สร้างการรับรู้ ตลอดจนเสริมภูมิคุ้มกันด้านการใช้งานดิจิทัลอย่างแข็งแกร่ง เพื่อให้การเดินหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากซึ่งอุปสรรคและความเสี่ยงใด ๆ

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้