SEAC ลุยตลาดมหาวิทยาลัยเต็มตัว รุดหน้าจับมือกับมหาวิทยาลัยไทยชั้นนำ พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือก ติดสปีดต่อยอดทักษะแห่งอนาคตให้นักศึกษา

Spread the love

แม้สถานการณ์เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวเล็กน้อยในไตรมาสแรกของปีจากการคลายมาตรการต่างๆ ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น จนเกิดเป็นอัตราเร่งให้เกิดอาชีพใหม่ๆ สูงขึ้น ผลที่ตามมาคือ ปัญหาช่องว่าง Skill Gap ที่นับวันจะขยายกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากอัตราการว่างงานของเด็กรุ่นใหม่ที่มากขึ้น มีจำนวน 2.6 แสนคน เพิ่มสูงขึ้น 5.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงปัญหาของตลาดแรงงานเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่จะเป็นแรงงานมีฝีมือในอนาคต

บนความท้าทายของทักษะการทำงานใหม่ที่ภาคแรงงานต้องการนั้น ทักษะส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสอนอยู่ในระบบการศึกษาตามปกติ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีทักษะชีวิตที่ดีในการทำงานสายอาชีพต่างๆ

 

SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และองค์กรในประเทศไทย เดินหน้าจับมือสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของไทย พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และวิชาเลือก (Elective Courses) สำหรับนิสิตนักศึกษาทั้งในรูปแบบ Online Course และ Virtual Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมวิธีคิดและทักษะที่จำเป็น ทั้งด้าน Hard skill และ Soft skill

 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต ด้วยบทพิสูจน์ความสำเร็จจากการพัฒนาหลักสูตรร่วมนำร่องในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนกว่า 3 พันราย

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC เผยว่า ด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้ รากฐานสำคัญในการพัฒนาคน ก็คือ การศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อยกระดับการศึกษาและสร้างกำลังคนคุณภาพ

 

ดังนั้น SEAC จึงเร่งนำร่องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยนำเนื้อหาหลักสูตรส่งตรงจากพาร์ทเนอร์ที่เป็นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก มาปรับให้เข้ากับบริบทความต้องการของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้ผู้เรียนสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Essential Skills) พร้อมนำไปปรับใช้ได้ทันที

 

เราเชื่อมั่นว่าหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกที่ร่วมกันออกแบบจัดทำขึ้นใหม่ จะสร้างองค์ความรู้ที่เพียงพอ ตอบโจทย์โลกการทำงานยุคใหม่ เพิ่มสกิลหนุนทักษะจำเป็น นอกเหนือจากหลักสูตรหลักที่ต้องเรียนในสถาบัน ตลอดจนช่วยลดปัญหาการผลิตคนไม่สอดคล้องกับเนื้องานในตลาดแรงงานปัจจุบัน และสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดงานตามสายงานที่ตลาดมีความต้องการได้มากขึ้น

ดร.ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ ผู้อำนวยการด้านตลาดการศึกษา SEAC กล่าวเสริมว่า หัวข้อหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับและนำไปเป็นองค์ประกอบในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกของแต่ละคณะ อาทิเช่น หลักสูตร Design Thinking พร้อมประกาศนียบัตรจาก Stanford Center for Professional Development (SCPD), หลักสูตร Self-Leadership จาก The Ken Blanchard Companies, และหลักสูตรวิธีคิดเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Outward Mindset) จาก The Arbinger Institute เป็นต้น

 

โดยการร่วมออกแบบเป็นไปตามทิศทางความต้องการพัฒนานิสิตนักศึกษาของแต่ละคณะ โดยหลักสูตรที่ร่วมพัฒนาในรายวิชาดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าเรียนแล้วกว่า 3,000 ราย ซึ่งจากการพูดคุยกับนิสิตนักศึกษา บอกกับเราว่า หลักสูตรของเรามีให้เลือกหลากหลาย แต่ละคลาสเปิดกว้างทางความคิด ผสมผสานหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไป

 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองลงมือทำโปรเจกต์จริง อีกทั้ง สามารถนำไอเดียไปต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคต นำผลงานจากโปรเจกต์ที่เรียนและประกาศนียบัตรจากสถาบันระดับโลกไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอใช้ในการสมัครงาน หรือเรียนต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกได้ ซึ่งมั่นใจได้ว่า นิสิตนักศึกษาที่ได้เรียนหลักสูตรของเราจะสามารถปรับตัว ปรับความคิด ให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันได้จริง

ผศ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้กับนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวว่า การได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษากับ SEAC นับเป็นมิติใหม่ในการยกระดับการศึกษาให้ตอบโจทย์กับความท้าทายในโลกการทำงานปัจจุบันมากขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ SEAC มาช่วยเสริมมุมมองที่กว้างขึ้นให้กับสถาบันการศึกษา เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำ Innovation Project บนพื้นฐานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในชีวิต และสร้างคุณค่าให้สังคมต่อไป

ซีแอคเดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการเรียนรู้ (Empower Lives through Learning) มีแผนขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยทั่วประเทศ และพร้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาหลักสูตร เสริมทัพการเรียนรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเสริมทักษะและหลักสูตรที่จำเป็นให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้และก้าวทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อเราได้ที่ คุณอรฤดี (กบ) โทรศัพท์: 080-042-3972 Email: oradee_s@seasiacenter.com

 

ทั้งนี้ SEAC เตรียมเปิดตัวโครงการ Generation NEXT เพื่อเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกความร่วมมือยกระดับการศึกษาของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆ นี้ที่ https://www.facebook.com/seasiacenter

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย TikTok กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้