กลุ่มทรู ต่อยอด ดิจิทัล คลาสรูม ปี 65 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

Spread the love

 

กลุ่มทรู หนึ่งในองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เดินหน้าทำตามแผนพัฒนาโรงเรียนในความดูแลของกลุ่มทรู ปี 2565 จัดการอบรมออนไลน์ Digital Classroom ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 กับหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

 

ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มห้องประชุมเสมือนจริง True VROOM จาก True Virtual World เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กว่า 6,000 คน จากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนในการดูแลของกลุ่มทรูรวมกว่า 1,080 แห่งทั่วประเทศ

 

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

รวมถึง รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยากรพิเศษด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอน ICT มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์

 

พร้อมด้วย นางสาวกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ร่วมงานการอบรมดังกล่าว อันสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers) และส่งเสริมให้  เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)  ซึ่งเป็น 2 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทั้งนี้หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว กำลังอยู่ระหว่างการเสนอพิจารณารับรองตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด เพื่อให้สามารถนำชั่วโมงประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

 

1. การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย แนะแนวทางการป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น การละเมิดสิทธิ์ปลอมแปลงรูปแบบ ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการทำผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม และเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

 

2. Creative & Innovation Thinking แชร์เทคนิคการคิด และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
รวมถึงกระบวนการพัฒนา ที่จะสามารถนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในยุคปัจจุบัน

 

3. การบูรณาการเครื่องมือออนไลน์เพื่อจัดการการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน สอนการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์และมีการวัดและประเมินผล พร้อมแนะนำเครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 

4. การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน (5 สาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม) แนะนำการจัดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในหลักการและออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงรุก ที่เน้นให้นักเรียนวัดผลจากการนำความรู้มาใช้งาน แทนที่หลักสูตรในปัจจุบัน

 

5. การทำสื่อการสอนบนโปรแกรมพื้นฐาน สอนการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานในการผลิตสื่อการสอนดิจิทัล เช่น โปรแกรม Microsoft Power Point แอปพลิเคชันเสริม Class Point เป็นต้น

 

ทั้งนี้ กลุ่มทรู จัดการอบรมออนไลน์ Digital Classroom ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งหมด 3 รอบๆ ละ 2 วัน ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งเป็น

 

• กลุ่มโรงเรียนจังหวัดในภาคเหนือ (9 – 10 กรกฎาคม 2565) ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ตาก

 

• กลุ่มโรงเรียนจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก (23 – 24 กรกฎาคม 2565) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี

 

• กลุ่มโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ (6 – 7 สิงหาคม 2565) ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา ประจวบคีรีขันธ์

 

Scroll to Top