เอไอเอสแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารรองรับการขยายตัวธุรกิจบรอดแบนด์

Spread the love

 

เอไอเอส แต่งตั้ง นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบรอดแบนด์ – Chief Executive Officer Broadband Business (CEO-BB) รับมือความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์หรือเน็ตบ้าน ที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด

 

พร้อมแต่งตั้ง นายมนตรี คงเครือพันธุ์ ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยธุรกิจด้านตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน – Chief Finance Officer (CFO) แทน นายธีร์ สีอัมพรโรจน์

 

สำหรับ นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ ได้เข้ามาร่วมงานกับเอไอเอส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ในตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ในปี พ.ศ. 2561 โดยนอกเหนือจากความสามารถในการบริหารจัดการ การเงิน การลงทุน ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอันก่อให้เกิดคุณค่าที่มาพร้อมการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

จนได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม 3 ปีติดต่อกัน จากเวที IAA Awards for Listed Companies ที่จัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นที่ได้รับจากลูกค้าและนักลงทุนไทย แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในการผลักดันบริการด้านดิจิทัลและสร้างการเติบโตของสายธุรกิจบรอดแบนด์เอไอเอสให้แข็งแกร่งอีกด้วย

 

ส่วน นายมนตรี คงเครือพันธุ์ นั้น เริ่มเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอส ในปี พ.ศ. 2564 ในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยธุรกิจด้านตรวจสอบภายใน โดยมีผลงานในการทำงานร่วมกับทุกหน่วยธุรกิจเพื่อบริหารจัดการกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสมกับการเคลื่อนตัวของโลกหลังโควิด พร้อมเป็นแกนนำในการกำกับดูแลกระบวนการทำงานอย่างโปร่งใส

 

สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ในฐานะผู้นำทีมหุ้นส่วนในบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุด โดยดูแลบริษัทลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้านการเงินและการควบคุมภายใน

 

รวมถึงการออกแบบปรับปรุงการดำเนินงานทางการบัญชีการเงินผ่านเครื่องมือ Automation เมื่อผนวกกับการได้เข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานภาพรวมของเอไอเอสในช่วงที่ผ่านมา จึงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจภาพรวมของเอไอเอสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top