GCC 1111 จัดสัมมนา “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC1111 ประจำปี 2566”

Spread the love

 

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2566” โดยมี นางสาวพิยะดา สุดกังวาน รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

ในฐานะผู้กำกับดูแล โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เป็นผู้กล่าวรายงานการสัมมนาฯ ในการนี้ นายเอกชัย กองเกิด รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์และไอซีที

 

พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการบริหาร จัดการโครงการ GCC 1111 เข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าวด้วย ณ โรงแรม Kensington English Garden Resort, Khaoyai จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐกับ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ GCC 1111 และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานร่วมกัน อันเป็นปัจจัยความสำเร็จต่อการ พัฒนาคุณภาพบริการของ GCC 1111 เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ

 

ในงานนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Big Data Driven Government Contact Center” โดย ดร.กัญธิณี กัจฉปคีรินทร์ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ ICT และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และร่วมกิจกรรมสัมพันธ์พลังเครือข่ายภาครัฐ โดย อ.พิศาล อุตสาหพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในรูปแบบ Onsite และผ่านระบบ Online

Scroll to Top