สสช. สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย

Spread the love

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย และสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน

 

โดยการแบบสัมภาษณ์ face to face ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และสำรวจแบบ digital survey ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย ในช่วงอายุ 12 – 24 ปี

 

เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย และอีกโครงการคือ สำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชนที่มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป

 

เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติต่อการซื่อสัตย์สุจริตของประชาชน ซึ่ง “คุณมาดี” เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะสัมภาษณ์ประชาชนแบบ face to face

 

นอกจากนี้ สสช. ยังได้ดำเนินการสำรวจแบบ digital survey โดยเจ้าหน้าที่จะมอบ QR Code และ Linkแบบสอบถาม (URL) ให้ประชาชนสามารถตอบข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม และทำให้สามารถประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็ว

 

สำหรับผลการสำรวจที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งประชาชนที่มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาดี”

Scroll to Top