Techsauce เผยกลยุทธ์ “4 THAI”

Spread the love

 

Techsauce ผสานรัฐ-เอกชน เร่งไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาค ตั้งเป้า Techsauce Global Summit เป็นศูนย์กลางงานเทคโนโลยีระดับโลกจากไทย

 

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI ในประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่าเทียมอุตสหกรรมของโลก กระทรวงได้ดำเนินแผนการ The Growth Engine of Thailand เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยไม่ว่าจะเป็น การสร้างแพลตฟอร์มการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย (Digital Startup Nation)

 

การสร้างกองทุนดิจิทัลสตาร์ทอัพเพื่อสนับสนุนนักลงทุนในรูปแบบ Co-Investment กับภาคเอกชน, ส่งเสริมบัญชีบริการดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการ Tech Gateway ของ Techsauce ที่ได้มีการทำความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

 

 

พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประตูแห่งโอกาส ที่จะช่วยทำให้เกิดการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนไทย องค์กรระหว่างประเทศ และทุกภาคส่วน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาดิจิทัลในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอย่างยั่งยืน

 

ภายในงาน Techsauce มีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันประเทศไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาคอาเซียน โดยเผยแผนกลยุทธ์ 4 THAI ที่ประกอบไปด้วย 7 เป้าหมายร่วมกันภายในปี 2030 ครอบคลุมทั้งการผลักดันด้านการลงทุนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย (Inbound) และการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent) และนักลงทุนให้เข้ามาดำเนินธุรกิจภายในประเทศมากขึ้น

 

รวมทั้งยังผลักดันการเติบโตของธุรกิจไทยออกต่างประเทศ (Outbound) ซึ่งจะเป็นประตูสู่โอกาสในการขับเคลื่อนประเทศไทยมาอยู่แถวหน้า พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนหมุนเวียนอย่างยั่งยืนแก่ประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐบาล เอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคสังคมและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีทั้งหมด

 

กลยุทธ์ 4 THAI 

 

T – Talent : ดึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ (Tech Talent) จากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อร่วมเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในภูมิภาค สร้างบุคลากรหัวกะทิและคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

 

H – Home base : ขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย โดยการเพิ่มจำนวนบริษัทและโครงการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีให้เข้ามาตั้งสำนักงานและฐานการผลิตในไทย

 

A – Asset movement : ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีโดยการนำเทคโนโลยีที่องค์กรไทยไปลงทุนจากต่างประเทศกลับมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถแก่ประเทศไทยในการแข่งขันในตลาดโลกและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน

 

I – Investment : เพิ่มการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย เพื่อกระจายเม็ดเงินการลงทุนจากนักลงทุนหลากหลายประเทศ โดยเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2024

 

3 เป้าหมาย 

 

Thai Innovation : ยกระดับนวัตกรรมของประเทศไทยและเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมของคนไทยหรือ “ไทย – ใช้ – ไทย”

 

Thai Brand : พาองค์กรด้านนวัตกรรมของไทย ให้เติบโตสู่ระดับภูมิภาค เพิ่มโอกาสให้ “แบรนด์ไทยโตได้” องค์กรด้านนวัตกรรมไทย เติบโตสู่ระดับภูมิภาค

 

Thai Tech Talent : พัฒนาทักษะให้กับ tech talent ของไทยได้เติบโตสู่เวทีโลก และดึงดูด tech talent ไทยที่อยู่ในต่างแดนให้กลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศ

 

 

ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการ Tech Gateway เป็นความร่วมมือจากภาคเอกชนกับองค์กรชั้นนำได้แก่ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เอสซีจี – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย, บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)

 

โดยทุกหน่วยงานมีอุดมการณ์ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อมุ่งพัฒนาประเทศไทยร่วมกันให้สามารถบรรลุเป้าหมายในแต่ละหัวข้อ ตามแผนการในระยะยาวที่อยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยคาดว่าจะดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบครบทุกด้านในปี 2030 ซึ่ง Tech Gateway จะเป็นอีกหนึ่งประตูสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยในการพัฒนา สร้างสรรค์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนในสังคม

 

depa ประกาศลงทุนใน Techsauce

 

ในการขับเคลื่อน Tech Gateway ครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้ประกาศลงทุนในบริษัท Techsauce Media พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน โดยการที่ depa เข้าลงทุนใน Techsauce ซึ่งเป็น Tech Ecosystem Builder จะช่วยเกื้อหนุนการดำเนินงานของกันและกัน และยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศอย่างเข้มแข็งต่อไป

 

DITP ลงนาม MOI โครงการ Tech Gateway

 

ด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ยังเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Tech Gateway ของ Techsauce โดยได้มีการร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตจํานง (MOI) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคสตาร์ทอัพไทย (Tech Startup) ในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจบริการเทคสตาร์ทอัพ การสร้างโอกาสทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการแสวงหาการลงทุนจากต่างประเทศ

 

Techsauce Global Summit 

 

Techsauce ยังประกาศเดินหน้าจัดงาน “Techsauce Global Summit 2024” ภายใต้ธีม ‘The World of Tomorrow With AI’ สานต่อมหกรรมด้านเทคโนโลยีสุดล้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมยกทัพพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย และต่างประเทศกว่า 300 บริษัท และ 40 ประเทศทั่วโลก

 

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด กล่าวว่า การดำเนินการจัดตั้งโครงการ Tech Gateway ในปีที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศในการผลักดันไทยสู่การเป็นพื้นที่แห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงมุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงแหล่งความรู้และโอกาสในการขยายธุรกิจในวงกว้าง

 

โดยเมื่อปีที่ผ่านมา Techsauce Global Summit 2023 ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมูลค่าแล้วกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของ Techsauce ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย พร้อมทั้งดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศให้เข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตและสามารถขยายออกไปนอกภูมิภาค

 

 

ทั้งนี้เพื่อเสริมแกร่งความรู้แก่คนวงการเทค รวมถึงผู้ประกอบการไทยในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปีนี้ Techsauce เดินหน้าจัดงาน Techsauce Global Summit 2024 ที่ยกระดับการจัดงานด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม โดยนอกจากงานนี้จะเป็นประตูแห่งโอกาสแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยแล้ว ยังเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงพันธมิตรด้านธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าด้วยกัน มุ่งสร้าง Tech Ecosystem ที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อเตรียมแข่งขันบนเวทีระดับโลกต่อไปในอนาคต

 

สำหรับในงาน Techsauce Global Summit 2024 มีผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานครั้งนี้ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) , บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) , และบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) ซึ่งการร่วมมือกับทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในครั้งนี้จะมีส่วนในการยกระดับการเติบโตด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง

 

ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่แห่งการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยได้สร้างการเติบโตของธุรกิจบนเวทีโลกต่อไปโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2567 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

 

อีกทั้งในปีนี้ Techsauce ยังเดินหน้าจัดงาน Techsauce Global Summit ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนกันยายน และ Techsauce Global Summit ที่ประเทศเวียดนามในเดือนตุลาคม ร่วมกับ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็น Tech Ecosystem Builder และเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงมุ่งเดินหน้าสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

 

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://summit.techsauce.co/ และยังสามารถดูรายละเอียดโครงการ Tech Gateway ได้ที่ https://techgateway.asia/

Scroll to Top