สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร

Spread the love

นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึง การลงนามความร่วมมือภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ฮาลาล ในพื้นที่ชายแดนใต้  โดยคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ฮาลาล ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร

 

โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดปัตตานี (Agritech and Innovation Center : AIC) บริษัท เอ.ซี.เอฟ แอนด์ คอนเทนเนอร์ โฟรเซน ฟาร์ม จำกัด และ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด

 

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตนในฐานะกำกับดูแลสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการทำงาน ซึ่งทุกฝ่ายมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพสูง ผ่าน อุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร สามารถเชื่อมโยงการผลิตตั้งแต่เกษตรฐานราก-กลุ่มเกษตรกร ไปสู่อุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ่ ที่ใช้ไก่เป็นส่วนประกอบสำคัญ

 

เพื่อสามารถบรรลุหลักการศาสนาอิสลามสำหรับพี่น้องมุสลิมทุกคนและผู้ที่รักษ์สุขภาพเพื่อให้ได้อาหารที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและครบวงจร

 

ทั้งนี้ บนพื้นฐานการนำองค์ความรู้และวิชาการมาขยายผล ประยุกต์ พัฒนา และต่อยอดเป็นอาชีพของประชาชน และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ ผ่าน อาหารฮาลาล ที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ครัวอาหารโลก และ ครัวอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัดยะลานราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553

 

ภารกิจหน้าที่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว คือ ร่วมกับภาคี รวบรวม คัดเลือกสมาชิกเกษตรกร องค์กรเกษตรและเครือข่ายสมาชิก/องค์กรสภาเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร ด้วยการเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงไก่ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดร่วมกัน ตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในระยะต่อไป

 

โดยประสานแผนการทำงานให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับภาคเอกชน และการสนับสนุนของภาครัฐ , เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

 

พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา-พัฒนาบนฐานความจำเป็นและความต้องการของเกษตรกร และ , ติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยประสานการทำงานร่วมกันกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคเอกชน เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการทำงานได้

 

“หากว่าเราร่วมดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกันกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร เป็นไปตามแผน ก็จะส่งผลให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมนั้น เกิดการพัฒนา ต่อยอดผลผลิต ความยั่งยืนและมั่นคงในการประกอบอาชีพนั้นมีแน่นอน และยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตด้วย” รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าว

LASTEST NEWS

อินเทล เร่งพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักพัฒนาด้วยแนวทางที่เปิดกว้างแบบ Software-First อินเทลมอบโซลูชันครบวงจรเพื่อการพัฒนา AI รักษาความปลอดภัย การประมวลผลแบบควอนตัมและอื่น ๆ สำหรับนักพัฒนาโดยเฉพาะ

พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์คุณภาพระดับประเทศ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ รับรางวัลองค์กรดีเลิศ ด้านพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จากสกมช.

TAG
5G LINE ประเทศไทย TikTok การลงทุน การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ดิจิทัล คอนเท็นต์ ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน ดีแทค ที่อยู่อาศัย ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้