เปิด 4 เป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล ลดเหลื่อมล้ำ เปิดเผย โปร่งใส หนุนภาคธุรกิจ ฟิตภาครัฐปรับตัว

Spread the love

 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง DE และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ซึ่งได้กำหนด 4 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 5 ปี (2566 – 2570) คือ เป้าหมายที่ 1 ให้บริการที่ตอบสนองประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ (Responsive Government)

 

เป้าหมายที่ 2 การเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ (Enhance Competitiveness)

 

เป้าหมายที่ 3 โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล ประชาชนเชื่อถือและมีส่วนร่วม (Open Government & trust)

 

และเป้าหมายที่ 4 ภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ์ (Agile Government)

 

ทั้งนี้ เมื่อ DGA ปรับ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม และผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณารายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นตามแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 ก่อนที่จะมีการเสนอ (ร่าง) แผนฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

โดย รองนายกฯ ดอน กล่าวว่า การนำภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวคิดเชิงรุกที่รัฐบาลดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ แค่ไหนก็ตามก็ยังต้องให้ความสำคัญที่คนอยู่เสมอ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ (Up skill) ด้านดิจิทัล รวมถึงปรับเปลี่ยน Mindset บุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ดีได้อย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้ให้สำนักงาน ก.พ. และกระทรวง DE หาแนวทางปรับปรุง Career Path และปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการจ้างงานและผลตอบแทนสำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะสูง รวมถึงร่วมกันกำหนดรูปแบบ คุณสมบัติ วิธีการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบเรื่อง ขั้นตอนการประกาศมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล และความคืบหน้าแนวทางการดำเนินการด้านมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ตาม พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และสถานะปัจจุบันของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

 

รวมทั้งยังได้พิจารณาอนุมัติ แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยกรอบแนวทางทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐด้วย และได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลด ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ติดมือถือไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการและข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐที่รวบรวมไว้ในแอปฯ เดียว ซึ่งเป็นบริการดีๆ ที่ภาครัฐตั้งใจมอบให้แก่ประชาชน

 

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผอ. DGA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) นี้ จะช่วยให้เกิดการบูรณาการข้อมูลของภาครัฐ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการดิจิทัลให้ง่าย และเพิ่มความสะดวกด้วยการมีบริการแบบรวมศูนย์ฯ

 

ทั้งนี้ พอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาตินี้ จะช่วยลดภาระให้หน่วยงานภาครัฐและชาวต่างชาติทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และลดการให้ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนลงด้วย ซึ่ง DGA ได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

ระยะที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนการและกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถให้บริการดิจิทัลได้เต็มรูปแบบ และสร้างมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อบูรณาการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาติ พร้อมทั้งจัดให้มีเลขประจำตัวประชาชนชาวต่างชาติ

 

ระยะที่ 2 ยกระดับการให้บริการ กลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับการให้บริการกลุ่มแรงงาน ผู้พักอาศัยระยะยาว และนักศึกษา รวมถึงการให้บริการพอร์ทัลข้อมูลบริการรองรับทุกกลุ่มชาวต่างชาติ

 

และ ระยะที่ 3 ยกระดับการยืนยันตัวตนผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับนักท่องเที่ยว (Digital ID) และการให้ข้อมูลและบริการดิจิทัลรัฐสำหรับชาวต่างชาติแบบครบวงจร โดย DGA จะเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

สำหรับ มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วย กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทราบถึง  แนวทาง และวิธีการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งใน (1) ระดับเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูล และ (2) ระดับความหมายข้อมูล มาตรฐานนี้เป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยหากมีการประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้ว DGA จะดำเนินการจัดอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้หน่วยงานรัฐรับทราบต่อไป

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย TikTok กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้