ETDA เร่งระดมทุกภาคส่วน เตรียมสะท้อนภาพอนาคตดิจิทัลไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า

Spread the love

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดทำ Foresight ชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่งระดมความเห็น สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัลไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ก่อนแถลงผลการศึกษาช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

 

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งยกระดับชีวิตคนไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ได้เดินหน้าจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจ รองรับโลกดิจิทัลในอนาคต มาอย่างต่อเนื่อง

 

ไม่ว่าจะเป็น การสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand) การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Behavior หรือ IUB) ประเด็น Mini Hot Issue ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ ศึกษาจัดเก็บและติดตามข้อมูลสถิติ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในระดับสากล รวมถึงวิเคราะห์ พัฒนาตัวชี้วัด องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะสะท้อนการพัฒนาของประเทศในด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

ล่าสุด ETDA จึงได้มีการดำเนิน “โครงการวิจัยจัดทำภาพอนาคตของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อคาดการณ์อนาคตและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (Foresight Research)”     ผ่านการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ (Foresight) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูล สะท้อนให้เห็นภาพอนาคตในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้านี้

 

จะทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงสัญญาณ (Signal) รวมถึงแนวโน้ม (Trend) ของการเปลี่ยนแปลง สู่การกำหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรและธุรกิจ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566-2570 เพื่อให้แผนต่างๆ มีความสอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในมิติต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาประเทศ

 

ภายใต้โครงการดังกล่าว ได้มีการจัด Workshop เพื่อจัดทำภาพอนาคต หรือ Foresight ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ใน 4 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศและบทบาทการดำเนินงานของ ETDA ได้แก่

 

• อนาคตของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Future of Digital Transaction)
• อนาคตของการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Future of Digital Identity)
• อนาคตของปัญญาประดิษฐ์(Future of Artificial Intelligence)
• อนาคตของอินเตอร์เน็ต (Future of Internet)

 

ผ่านการระดมความคิดและมุมมอง จากหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอนาคตศาสตร์ (Foresight Research) ที่มาร่วมสะท้อนมุมมอง เพื่อหาสัญญาณและแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ กำหนดกรอบ Domain Mapping รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ 4 ประเด็นสำคัญข้างต้น ในหลากหลายมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เทคโนโลยีดิจิทัล และเศรษฐกิจ เพื่อให้เราเห็นภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ไปถึงภาพอนาคตนั้นๆ

 

กิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำภาพอนาคตของการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จัดมาทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 และ 29 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 โดยแต่ละครั้งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนภาพอนาคตกันอย่างเต็มที่

 

ก่อนที่ ETDA จะทำการรวบรวมความคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะทั้งหมด เพื่อนำไปวิเคราะห์สู่การจัดทำภาพอนาคตของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ใน 4 ประเด็นข้างต้น เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้นำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในอนาคต

 

โดย ETDA จะมีการแถลงผลการศึกษาดังกล่าวอย่างเป็นทางการในงาน “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward” ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand

 

“เทคโนโลยีดิจิทัลไปไกล เปลี่ยนไวกว่าที่คิด จะดีกว่าไหมถ้าเรามีข้อมูลที่สามารถฉายให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในอนาคตได้อย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ ทุกๆ 5 ปี 10 ปี หรือนานกว่านั้น เพื่อให้คุณรู้และพร้อมได้ก่อนใคร” 

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้