ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร Loxley ที่ BBB แนวโน้ม Stable

Spread the love

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ  BBB และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันบางส่วนที่ระดับ  BBB+ แนวโน้ม  คงที่ สะท้อนมุมมองของทริสเรทติ้งที่มีต่อสถานะการดำเนินงานของบริษัทที่สามารถกระจายรายได้ ได้อย่างเหมาะสมและมีเงินปันผลจากบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ


นายสุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ได้คงการจัดอันดับเครดิตองค์กรไว้ที่ระดับ BBB และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันบางส่วนที่ระดับ  BBB+  แนวโน้ม  คงที่

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า คู่ค้า มาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลา 83 ปี โดยในปี 2564 รายได้ในกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งมีการเติบโตถึง 26% ถึงแม้รายได้จากงานโครงการต่างๆ จะชะลอตัวลงบ้างจากมาตรการล็อกดาวน์ และความล่าช้าของงานบางโครงการของภาครัฐ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วมที่แข็งแกร่งอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่ปรับปรุงแล้วต่อ EBITDA 2.6 เท่าในปี 2564 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1 เท่า ต่ำกว่าเงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2.5 เท่า และบริษัทมีสภาพคล่องคงเหลือเพียงพอในการดำเนินธุรกิจรวมถึงรองรับการขยายงานของบริษัท โดยบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2565 หุ้นกู้และเงินกู้ยืมบางส่วนจำนวน 1,000 ล้านบาทจะครบกำหนดชำระ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณานำเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อชำระคืนหนี้ดังกล่าว

Scroll to Top