แอนท์กรุ๊ปเผยกลยุทธ์ ESG ตั้งเป้าสนับสนุนเอสเอ็มอี 100 ล้านรายภายในปี 2573

Spread the love

แอนท์กรุ๊ป (Ant Group) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลก ประกาศกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับล่าสุดของบริษัทฯ กลยุทธ์ ESG ซึ่งกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของแอนท์กรุ๊ปภายในปี 2573 จะถูกนำไปปรับใช้กับทุกแง่มุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

4 เสาหลักของกลยุทธ์ ESG และเป้าหมายของแอนท์กรุ๊ปภายในปี 2573

 

กลยุทธ์ ESG ของแอนท์กรุ๊ปมุ่งเน้น 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ความเท่าเทียมทางดิจิทัล (Digital Inclusion), การพัฒนาด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอน (Green and Low-carbon Development), ระบบนิเวศที่เปิดกว้าง (Open Ecosystem) และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) โดยแต่ละด้านมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 ที่สอดคล้องกัน:

 

• ความเท่าเทียมทางดิจิทัล: สนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการรายย่อย 100 ล้านราย และให้บริการแก่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก

 

• การพัฒนาด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอน: บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และสนับสนุนคู่ค้าและประชาชนทั่วไปในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

 

• ระบบนิเวศที่เปิดกว้าง (Open Ecosystem): จัดหาระบบนิเวศที่เปิดกว้าง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีความหลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันกับพาร์ทเนอร์

 

• นวัตกรรมทางเทคโนโลยี: ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

 

เอริค จิง ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอของแอนท์กรุ๊ป กล่าวว่า เราเชื่อว่านี่คือเสาหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับแอนท์กรุ๊ปในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงอนาคต มีความรับผิดชอบ และสอดรับกับสถานการณ์ กรอบโครงสร้างนี้จะกำหนดทิศทางการดำเนินการของแอนท์กรุ๊ปในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

 

แอนท์กรุ๊ปได้กำหนดกลยุทธ์ ESG โดยอ้างอิงผลการประเมินอย่างรอบด้านเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมหภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มด้านนโยบาย ความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาของแอนท์กรุ๊ป และข้อมูลที่ได้รับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ผู้ใช้งาน พนักงาน พาร์ทเนอร์ และหน่วยงานภาครัฐ กลยุทธ์ ESG ได้รับการจัดทำเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ผู้บริหารได้ปรึกษาหารือร่วมกันและคณะกรรมการบริหารได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด

 

19 หัวข้อที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์ ESG ของแอนท์กรุ๊ป

 

หลังจากที่รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แอนท์กรุ๊ปได้กำหนด 19 หัวข้อที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์ ESG โดยครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ เช่น  ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความรับผิดชอบ   การสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม   การค้นหาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและ R&D  และ  ความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง

 

การสนับสนุนขององค์กรสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ ESG ของแอนท์กรุ๊ป

 

ในการสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ ESG อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารของแอนท์กรุ๊ปได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนา ESG ที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยชุดย่อยของคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่ตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดนโยบาย

 

และบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ข้อมูล คำแนะนำ และความช่วยเหลือ นอกจากนี้ แอนท์กรุ๊ปได้จัดตั้งทีมผู้บริหารด้านการพัฒนา ESG ที่ยั่งยืน นำโดยซีอีโอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน และคณะทำงานสำหรับ 19 ประเด็นหลักของกลยุทธ์ ESG

 

เอริค จิง กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ ESG เกิดขึ้นจากความต้องการในระยะยาวของเรา ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตัดสินใจอย่างฉับพลัน ที่จริงแล้วการพัฒนาที่ยั่งยืนผสานรวมอยู่ในทุกขั้นตอนการดำเนินการของเรา ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อแนวโน้มระยะสั้น

 

หากแต่เป็นพลังขับเคลื่อนที่จำเป็นสำหรับวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทที่ดีและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนานอย่างน้อย 102 ปี บริษัทที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยลำพัง เรารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้าง และพร้อมรับการตรวจสอบและการชี้แนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

ไฮไลต์สำคัญของผลงานด้าน ESG ของแอนท์กรุ๊ปในช่วงปี 2564

 

ภายใต้เสาหลักของ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี” แอนท์กรุ๊ปได้เพิ่มการลงทุนด้าน R&D กว่า 39% ต่อปีในช่วง 3 ปีติดต่อกัน (2561-2564) โดยงบประมาณด้าน R&D ทั้งหมดในปี 2564 สูงกว่า 18.8 พันล้านหยวน (ประมาณ 2.77 พันล้านดอลลาร์)

 

การลงทุนดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเอาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่แปลกใหม่ เปี่ยมด้วยเสถียรภาพ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกคน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม และคาดการณ์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในระบบเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

 

ในปี 2564 MYbank ซึ่งเป็นธนาคารออนไลน์เพื่อเอสเอ็มอี และเป็นพันธมิตรกับแอนท์กรุ๊ป ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำเสนอบริการสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่เอสเอ็มอี 45 ล้านราย โดยบริการดังกล่าวมีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และมีความรับผิดชอบสูง

 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แอนท์กรุ๊ปติดอันดับ Top 100 Global Innovator™ 2022 ซึ่งจัดทำโดย Clarivate™ โดยเป็นการจัดอันดับรายชื่อบริษัทและองค์กรระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ แก้ไขปัญหา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่

 

นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา สามปีหลังการก่อตั้งแอนท์กรุ๊ป บริษัทฯ ได้นำเสนอและปรับปรุงกรอบโครงสร้างการประเมินผล ESG และจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative รายงานดังกล่าว รวมถึงฉบับล่าสุดปี 2564 ที่มีการกำหนดกลยุทธ์ ESG ของบริษัทฯ มีอยู่บนเว็บไซต์ ของแอนท์กรุ๊ป (โดยตอนนี้มีรายงานเฉพาะภาษาจีน โดยฉบับภาษาอังกฤษจะเผยแพร่ทางออนไลน์ในสัปดาห์ต่อไป)

Scroll to Top