บิสกิต โซลูชั่น แนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับบริการสาธารณะด้วย AI

Spread the love

 

บิสกิต โชลูชั่น เผยหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกมุ่งประยุกต์ใช้ AI พัฒนางานบริการสาธารณะและประชาชน แนะใช้ AI ยกระดับชุมชนสู่ Smart City ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เปิดประโยชน์ 5 ด้าน บริการชุมชนให้ดีรอบด้าน ช่วยพัฒนาบริการใหม่ ทำน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพสูง ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐฯ เอกชน ประชาชน ผนึกกำลังพัฒนาชุมชน

 

ชี้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญนำไทยสู่สมาร์ทซิตี้ พบอุปสรรค มีงบจำกัด เข้าใจว่าการใช้ AI เป็นเรื่องยากและใช้เงินลงทุนสูง สบช่องพัฒนา 2 โซลูชั่น Fullloop “ระบบฟังเสียงประชาชน” และ โซลูชั่น Bizcuit Vision Analytic เปลี่ยน CCTV เดิมให้เป็นกล้อง AI ใช้งบประมาณน้อย พัฒนาระบบไม่นาน ใช้งานได้จริงทั้งเจ้าหน้าที่รัฐฯ และประชาชน

 

นายสุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (BIZCUIT Solution) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐฯ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดเล็ก ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI และ Machine Learning

 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐฯ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานบริการสาธารณะและให้บริการประชาชนในส่วนต่าง ๆ แล้วประกอบด้วย งานด้านสวัสดิการสังคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานด้านความปลอดภัยในชุมชนและท้องถนน ความมั่นคงด้านปลอดภัย ส่วนงานสาธารณะสุข การศึกษา และงานประชาสัมพันธ์

 

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการบูรณาการ AI และ Machine Learning ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จะต้องตอบโจทย์การทำงานด้านการป้องกันปัญหาในเชิงรับ เพื่อใช้ในงานสำนักงานทั่วไป และเชิงรุกด้วยการนำเอาข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บสะสม ออกมาวิเคราะห์ในหลากหลายแง่มุม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน

 

รวมถึงความต้องการของประชาชนในเชิงลึก เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่แนวทางให้บริการประชาชนได้ถึงต้นตอของปัญหาอย่างตรงจุด ช่วยวางแผนแก้ไขปัญหาเมืองในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ประโยชน์ของการนำ AI มาใช้ในงานบริหารจัดการชุมชน และงานบริการประชาชนหรือบริการสาธารณะมีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย

 

1. บริหารชุมชนได้ดีรอบด้าน โดยมี AI เข้ามาช่วยให้วางแผนจัดการชุมชนได้ในทุกมิติ แก้ไขได้ถึงต้นต่อของปัญหา และยังสามารถรวบรวมข้อมูลปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืน ทำให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน

 

2. ช่วยพัฒนาบริการใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาความปลอดภัยในชุมชน ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านการศึกษา เป็นต้น

 

3. ทำน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีขึ้น ใช้คนและมีขั้นตอนการทำงานสั้นลง เพราะ AI ช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำ บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น บนงบประมาณที่น้อยลง แต่กลับสามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น ครอบคุลมยิ่งขึ้น

 

4. เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยจุดเด่นด้านการปรับปรุงประสบการณ์ของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภาครัฐฯ ให้ดีขึ้นได้ ทำให้ทั้งภาครัฐฯ เอกชน และประชาชนในชุมชนยินดีเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาบริการของรัฐฯ ให้ดียิ่งขึ้น

 

5. ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม การนำ AI และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ช่วยลดงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐฯ ในขณะที่ช่วยลดการใช้กระดาษในการดำเนินงานต่าง ๆ เนื่องจากทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถส่งไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ทันที

 

“แม้ภาครัฐฯ จะตระหนักถึงประโยชน์ของการนำ AI ไปใช้ในงานบริการสาธารณะและประชาชน แต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้อจำกัด ในขณะที่พื้นที่ในความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ทั้งยังเข้าใจว่าการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ต้องใช้งบประมาณสูง เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก ต้องสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ”

 

บิสกิต โซลูชั่น มองเห็นโอกาสในช่องว่างดังกล่าว จึงได้พัฒนาโซลูชั่น AI ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณที่มากเกิดความจำเป็นก็สามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

 

บิสกิต โซลูชั่น เชื่อว่าหัวใจสำคัญของการยกระดับชุมชุมสู่ Smart City ได้สำเร็จ คือการทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ บนงบประมาณที่เข้าถึงได้” นายสุทธิพันธุ์ อธิบาย

 

 

นายสุทธิพันธุ์ กล่าวว่า โซลูชัน Fullloop “ระบบฟังเสียงประชาชน” สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทุกช่องทาง ทั้ง Online และ Offline จัดการทุกเคสได้ใน Platform เดียว ด้วยการสร้าง Workflow อัตโนมัติ โดยระบบสามารถส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ด้านการประมวลผลสามารถแยกแยะทุกเรื่องราวที่ประชาชนส่งเข้ามาจากทุกช่องทาง

 

ประมวลผลว่าเรื่องใดเป็น ‘คำร้องเรียน’ หรือเรื่องใดเป็น ‘ข้อเสนอแนะ’ การแยกแยะเจตนาในการใช้ข้อมูลจากประชาชนนี้สำคัญมากในการช่วยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา สามารถกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาได้ และมีการแจ้งไปยังหัวหน้างานหากไม่สามารถปิดงานได้ตามเวลาที่กำหนด สรุปประเด็นปัญหาได้ตลอดเวลา และสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาชุมชนในระยะยาว ทั้งยังช่วยพัฒนาบริการใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนในชุมชน

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโซลูชั่น Bizcuit Vision Analytic ซึ่งเป็น Video Analytic ที่ทำงานด้วยระบบ Edge Computing ร่วมกับ AI Computer Vision ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time เปลี่ยนกล้องวงจรปิดเดิม ให้กลายเป็นกล้อง AI ช่วยเป็น พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน หรือนำมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานการจราจรบนท้องถนน

 

นับเป็นทางออกใหม่ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนใช้รถใช้ถนนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พยายามออกแบบระบบดังกล่าวเพื่อตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐฯ บนงบประมาณที่เข้าถึงได้ และดำเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

Scroll to Top