ฟอร์ติเน็ต ร่วมมือ สกมช. คัดเลือก-ฝึกอบรมเสริมทักษะบุคลากรคลาวด์

Spread the love

 

ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย ผนึกสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขยายขอบเขตความร่วมมือ เปิด Security Workshop ในหัวข้อการออกแบบ และใช้คลาวด์อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมบุคคลทั่วไปที่ต้องการ Upskill/Re-Skill

 

เพื่อเสริมทักษะทางด้านคลาวด์ ให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ และแพลตฟอร์มการทำงานของฟอร์ติเน็ตเพื่อการจัดการโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของฟอร์ติเน็ตเข้าสู่สภาพแวดล้อมคลาวด์ทุกประเภทให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

ในการทำงานร่วมกัน ฟอร์ติเน็ตและสกมช. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบจำนวน 30 ท่านจากผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม Webinar กว่า 380 ท่าน ก่อนเข้าสู่การทำ Workshop เพื่อให้เข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ การมุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านคลาวด์ในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก หรือ Cloud First Policy ของภาครัฐ

 

โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้งานและบริหารจัดการระบบคลาวด์ และที่สำคัญ การฝึกอบรมที่เกิดขึ้นยังมีเป้าหมายเพื่อช่วย Up-Skill/Re-Skill ให้กับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน หรือผู้ว่างงานที่มีพื้นฐานที่ต้องการเข้าสู่สายงาน

 

เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้มีทักษะด้านคลาวด์และด้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ไปพร้อมกัน ซึ่งทั้งหมดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการออกแบบระบบและการทำงานด้านคลาวด์ที่มาพร้อมซีเคียวริตี้อย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top