FWD ประกันชีวิตส่ง “เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชัน” ประกันบำนาญ

Spread the love

 

FWD ประกันชีวิต เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงชีวิต จึงออกแบบประกันบำนาญที่ให้ลูกค้ารับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได พร้อมทั้งเลือกจ่ายเบี้ยสั้น-ยาวได้ตามใจ ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างที่ใจต้องการ

 

ตั้งแต่การท่องเที่ยว ทำงานอดิเรกที่ตัวเองรัก หรือฉลองมื้อพิเศษในโอกาสสำคัญ โดยไม่ต้องกังวลถึงความไม่แน่นอนทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สภาพเงินเฟ้อ รวมถึงการปรับขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

 

นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (FWD ประกันชีวิต) กล่าวว่า ด้วยแนวทางการทำงานของ FWD ประกันชีวิต ที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer-led)

 

เราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แบบประกันบำนาญ “เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชัน” (FWD Savvy Pension 90/9, 90/60) ที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ด้วยทางเลือกในการชำระเบี้ยทั้งแบบจ่ายสั้นจบเร็ว หรือจ่ายสบายๆ ถึงอายุ 60 ปี พร้อมรับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ เริ่มต้น 16% และปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 28% ของทุนประกันภัย ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

 

เพราะเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมสูงวัย ที่คนไทยมีแนวโน้มอายุยืนยาว และมีช่วงชีวิตหลังเกษียณที่ยาวนานขึ้น ในขณะเดียวกันยังต้องมีค่าใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เพื่อมีคุณภาพชีวิตและความสุขหลังเกษียณที่คุณกำหนดได้เอง ด้วย “เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชัน” (FWD Savvy Pension 90/9, 90/60)”

 

สนใจผลิตภัณฑ์ “เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชัน” ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตของ FWD ประกันชีวิต พร้อมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FWD Customer Center 1351 หรือช่องทางเว็บไซต์ https://www.fwd.co.th/

Scroll to Top