FWD ประกันชีวิตส่งเสริมความรู้การเงินแก่เยาวชนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม

Spread the love

 

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำโดย อาสาสมัครพนักงาน จำนวน 22 คน ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย หรือ JA Thailand ในฐานะครูพี่เลี้ยง ลงพื้นที่จัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านการเงินในโครงการ JA SparktheDream

 

แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร จำนวน 96 คน เพื่อส่งต่อความรู้ทางการเงิน ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นพื้นฐานให้แก่น้องๆเกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตัวเองและครอบครัว

 

โครงการ JA SparktheDream นำเสนอความรู้ทางการเงินใน 3 บทเรียนหลัก ได้แก่ บทเรียนที่ 1. การหารายได้ การเก็บออม และการใช้จ่าย บทเรียนที่ 2, การวางแผนทางการเงิน บันทึกรายรับ รายจ่าย และบทเรียนที่ 3. แรงบันดาลใจและความมั่นคงทางการเงิน ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมจำลองสถานการณ์ แบบทดสอบ และกิจกรรมประเภทต่างๆ โดยใช้เนื้อหาที่เข้าใจง่าย และออกแบบให้สามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Scroll to Top