โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี ชวนเยาวชนร่วมประกวดอนุรักษ์ความเป็นไทย ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

Spread the love

 

โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน เดินหน้าสืบสานวัฒนธรรมไทยจัดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

โดยจัดการประกวดทางออนไลน์ 3 กิจกรรม ได้แก่ “การประกวดมารยาทไทย” ปลูกฝังมารยาทแบบไทย “การประกวดอ่านฟังเสียง” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา พร้อมกิจกรรมใหม่ที่จัดขึ้นเป็นปีที่สอง เพื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่กับความเป็นไทยผ่านศิลปะ  “การประกวดวาดภาพดิจิทัล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2565 ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com

 

นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า (fai-fah) โดยทีทีบี มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชนเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทย สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้ผู้คน ตอกย้ำปรัชญา Make REAL Change โดยได้จัดการประกวดโครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี  ประจำปี 2565 มุ่งจุดประกายเยาวชนให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในเอกลักษณ์ของภาษาไทยและมารยาทอันดีงามของไทย จัดกิจกรรมการประกวดโดยแยกประเภท ดังนี้

 

1. การประกวดมารยาทไทย เพื่อส่งต่อคุณค่ามารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามตามแบบขนบธรรมเนียมไทยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยจัดการประกวดรอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แบ่งเป็นการประกวดในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าร่วมประกวดในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วย

 

2. การประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทชาย และประเภทหญิง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับทุกรูปแบบการสื่อสาร เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและสามารถอ่านอักษรเบรลล์เพื่อการสื่อสาร ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้เข้าร่วมประกวดด้วย

 

3. การประกวดวาดภาพดิจิทัล พื้นที่การสร้างสรรค์งานศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ ที่ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะการวาดภาพดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทย โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ แบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 และ ประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

“โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้าสานต่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงภาษาและมารยาทอันดีงามของไทย เพื่อร่วมสร้างพื้นฐานความก้าวหน้าให้กับสังคมไทย พร้อมขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมการประกวดได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจัดรูปแบบการประกวดรอบคัดเลือกผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom บนเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com เปิดพื้นที่ให้เยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงออกซึ่งความรักและการเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชาติ”

 

คุณครู และอาจารย์ สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 06 2070 0088, 06 2070 0099

Scroll to Top