กสทช. เชิญผู้แทนสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยมาหารือ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ ยกระดับกิจการกระจายเสียงไทย เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

Spread the love

วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กสทช. ได้เชิญผู้แทนสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง มาร่วมหารือเพื่อรับทราบการดำเนินงานรวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดทำแผนงาน (Road Map) การนำกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านกิจการกระจายเสียง (กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้แทนจากสมาคม องค์กร ผู้ดำเนินรายการ และผู้ผลิตรายการ วิทยุกระจายเสียงชุมชนได้มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

 

โดยข้อเสนอแนะสำคัญๆ เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบกิจการมากกว่าการกำกับดูแล การกระจายการให้บริการไปสู่ภูมิภาค ทั้งการออกใบอนุญาตและการตรวจเครื่องส่งวิทยุ การกำหนดกำลังส่งและความสูงของเสาอากาศคงเดิม และไม่อยากให้มีประมูลคลื่นสำหรับประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชนประเภทบริการธุรกิจ

ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง คลื่นหลักมาร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย พร้อมทั้งจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการด้วยตนเองทั้ง 4 ภาค
“ผมพร้อมจะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงทุกภาคส่วน เพื่อนำมาเป็นข้อมูล ในการนำพากิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่วิสัยทัศน์ที่ผมกำหนดในการมาทำหน้าที่ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง อันได้แก่ การยกระดับกิจการวิทยุกระจายเสียงของไทยไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจให้ยั่งยืนต่อไป” พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ กล่าว

Scroll to Top