ดีอีเอส ลงพื้นที่ จ. หนองคาย เร่งการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ

Spread the love

 

ดีอีเอส ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงานโครงการสำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2565

 

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้บริการของไปรษณีย์ไทย ตรวจจุดบริการ Free WiFi สำหรับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว และเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้แก่ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (สธอ.) และ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2565

 

“ผมขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับคุณมาดี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งการตอบแบบสอบถามกับคุณมาดี ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ผมขอยืนยันว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่สำคัญทุกความร่วมมือของท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ”

 

สำหรับโครงการ สธอ. ในปีนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต เกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของสถานประกอบการ โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยมี “คุณมาดี” เจ้าหน้าที่ของ สสช. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการด้วย

 

 

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดที่ลงไปเก็บข้อมูล ได้ผ่านการตรวจ ATK สวมใส่ Mask พกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

โครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานเป็นครั้งแรก โดย สสช. ให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกใช้อินเทอร์เน็ต และความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

 

เพื่อให้มีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 28 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565 ทั่วประเทศ ทั้งนี้ รมว. ดีอีเอส ได้ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในครัวเรือนตัวอย่างด้วย

 

ในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิฯ ได้ติดตามการปฏิบัติงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัด เพื่อเร่งการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง ฯ ในระดับพื้นที่ ได้แก่

 

1. เยี่ยมชมที่ทำการไปรษณีย์สะพานมิตรภาพหนองคาย เพื่อติดตามการให้บริการประชาชนในพื้นที่ การให้บริการรับ-ส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้ง การส่งเสริมสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายขายบนเว็บไซต์ Thailandpostmart

 

2. ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ Free WIFI ณ ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย ภายใต้การดำเนินการของเทศบาลเมืองหนองคาย และให้บริการโดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว รองรับการเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย

 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดน จังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังการนำเสนอขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่าน Thailand Pass การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกราชอาณาจักร

Scroll to Top