ETDA เร่งระดมทุกภาคส่วน เตรียมสะท้อนภาพอนาคตดิจิทัลไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า

Spread the love

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดทำ Foresight ชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่งระดมความเห็น สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัลไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ก่อนแถลงผลการศึกษาช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

 

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งยกระดับชีวิตคนไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ได้เดินหน้าจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจ รองรับโลกดิจิทัลในอนาคต มาอย่างต่อเนื่อง

 

ไม่ว่าจะเป็น การสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand) การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Behavior หรือ IUB) ประเด็น Mini Hot Issue ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ ศึกษาจัดเก็บและติดตามข้อมูลสถิติ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในระดับสากล รวมถึงวิเคราะห์ พัฒนาตัวชี้วัด องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะสะท้อนการพัฒนาของประเทศในด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

ล่าสุด ETDA จึงได้มีการดำเนิน “โครงการวิจัยจัดทำภาพอนาคตของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อคาดการณ์อนาคตและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (Foresight Research)”     ผ่านการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ (Foresight) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูล สะท้อนให้เห็นภาพอนาคตในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้านี้

 

จะทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงสัญญาณ (Signal) รวมถึงแนวโน้ม (Trend) ของการเปลี่ยนแปลง สู่การกำหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรและธุรกิจ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566-2570 เพื่อให้แผนต่างๆ มีความสอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในมิติต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาประเทศ

 

ภายใต้โครงการดังกล่าว ได้มีการจัด Workshop เพื่อจัดทำภาพอนาคต หรือ Foresight ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ใน 4 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศและบทบาทการดำเนินงานของ ETDA ได้แก่

 

• อนาคตของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Future of Digital Transaction)
• อนาคตของการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Future of Digital Identity)
• อนาคตของปัญญาประดิษฐ์(Future of Artificial Intelligence)
• อนาคตของอินเตอร์เน็ต (Future of Internet)

 

ผ่านการระดมความคิดและมุมมอง จากหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอนาคตศาสตร์ (Foresight Research) ที่มาร่วมสะท้อนมุมมอง เพื่อหาสัญญาณและแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ กำหนดกรอบ Domain Mapping รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ 4 ประเด็นสำคัญข้างต้น ในหลากหลายมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เทคโนโลยีดิจิทัล และเศรษฐกิจ เพื่อให้เราเห็นภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ไปถึงภาพอนาคตนั้นๆ

 

กิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำภาพอนาคตของการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จัดมาทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 และ 29 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 โดยแต่ละครั้งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนภาพอนาคตกันอย่างเต็มที่

 

ก่อนที่ ETDA จะทำการรวบรวมความคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะทั้งหมด เพื่อนำไปวิเคราะห์สู่การจัดทำภาพอนาคตของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ใน 4 ประเด็นข้างต้น เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้นำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในอนาคต

 

โดย ETDA จะมีการแถลงผลการศึกษาดังกล่าวอย่างเป็นทางการในงาน “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward” ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand

 

“เทคโนโลยีดิจิทัลไปไกล เปลี่ยนไวกว่าที่คิด จะดีกว่าไหมถ้าเรามีข้อมูลที่สามารถฉายให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในอนาคตได้อย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ ทุกๆ 5 ปี 10 ปี หรือนานกว่านั้น เพื่อให้คุณรู้และพร้อมได้ก่อนใคร” 

Scroll to Top