สถิติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน

Spread the love

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2566 (ครบ 3 ปี 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

 

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2566 (ครบ 3 ปี 6 เดือน) ภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง 2580 เป็นแผนภาพรวมใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย/มาตรการ/โครงการที่ผ่านมาของรัฐบาล ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

 

ความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาของประชาชนในเรื่อง ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเร่งด่วนและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนตลอดจนพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

 

รวมทั้งส่งเสริม/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และการรู้เท่าทันจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้มี คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการพัฒนาวิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรง

 

โดยผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น โดยผลการสำรวจที่ได้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล

 

ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศ และความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดความปลอดภัย จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Scroll to Top