มูลนิธิกสิกรไทยจับมือม.ขอนแก่น พัฒนายาจากพืชสนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์

Spread the love

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยเพื่อการคืนป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน

 

โดยมุ่งเน้นการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมยาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืชยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ด้วยการผนึกกำลังจากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ

 

และสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในห่วงโซ่การพัฒนายาจากพืช เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับตามมาตรฐานการพัฒนายาจากพืชยา ในระดับสากล

 

ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการน่านแซนด์บอกซ์ เป็นการยกระดับคุณค่าและมูลค่าของพืชยาใต้ป่า เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นป่าต้นน้ำอันดับ 1 ของประเทศ

 

โดยมี ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิกสิกรไทย คุณอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ และ ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน

Scroll to Top