ทีทีบี จับมือจุฬาฯ พัฒนา Tech Talent ตอบโจทย์โลกยุคใหม่

Spread the love

 

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต และศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมพัฒนานิสิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล หรือ Tech Talent

 

เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่และสร้างบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT-Computer Engineering & Digital Technology)

 

เป็นหลักสูตรแรกของเมืองไทยที่แตกต่างจากการเรียนตามหลักสูตรทั่วไป มุ่งเน้นการผลิตกำลังคนดิจิทัลคุณภาพสูง โดยมีนายนริศ สถาผลเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้า ttb analytics ทีเอ็มบีธนชาต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน

Scroll to Top