มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เข้ารับโล่รางวัล หนึ่งในฐานะผู้สนับสนุนป่าชุมชนของประเทศไทยจากกรมป่าไม้

Spread the love

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท) และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย (มูลนิธิ) นำโดย นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และรองประธานมูลนิธิ เข้ารับรางวัลผู้สนับสนุนป่าชุมชนจาก นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โดยรางวัลนี้ ตอกย้ำความความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการพัฒนา ป่าชุมชนของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี 2580 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็นสังคมคาร์บอนสมดุล

 

รางวัลดังกล่าวมอบให้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ มูลนิธิฯ ที่ให้การสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ  ปลูกป่า 60 ปี 60 ไร่  ในปี 2564 ของบริษัทฯ และมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของบริษัทฯ ที่ดำเนินการในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ด้านหลักของโครงการเพื่อสังคมของบริษัท

 

ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ภายใต้ปณิธาน สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย  โดยได้ดำเนินการปลูกป่าในโครงการ ‘ปลูกป่า 60 ปี 60 ไร่’ ไปแล้วในป่าชุมชน บ้านอ่างกระพงศ์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ไร่ และในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนางาม จังหวัดสระแก้ว อีกจำนวน 40 ไร่

 

การพัฒนาป่าชุมชนถือเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพราะถือเป็นการจัดการพื้นที่โดยใส่ใจคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่พึ่งพาป่าไม้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการบรรเทาความยากจนในพื้นที่ และปกป้องพื้นที่ป่าไม้ในเวลาเดียวกัน ประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ป่าชุมชน ยังรวมไปถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อื่นจากป่าที่ไม่ใช้เนื้อไม้ การรักษาลุ่มน้ำ การกักเก็บคาร์บอน การส่งเสริมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณในการดูแลป่า รวมถึงการรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี จากความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่โรงงานแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทำให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่พร้อมจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จะยังคงดำเนินกิจกรรมปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

Scroll to Top