สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า เตรียมเผยผลสำรวจภาวะโภชนาการเด็กไทย ตั้งเป้ากระจายข้อมูลสู่ภาครัฐ – ภาคประชาสังคม ต่อยอดสู่แผนโภชนาการระดับชาติ 17-18 มิ.ย.นี้

Spread the love

 

สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า จับมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำด้านโภชนาการใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ เวียดนาม จัดทำสำรวจภายใต้ “โครงการสำรวจภาวะโภชนาการเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อายุระหว่าง 6 เดือน – 12 ปี หรือ SEANUTS ครั้งที่ 2” เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก และปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการเด็กในปัจจุบัน

 

รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วยความตั้งใจที่จะแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่มีบทบาทด้านโภชนาการและมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคม เพื่อต่อยอดสู่การวางแผนนโยบายหรือโครงการระดับชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับโภชนาการของประเทศ

 

พร้อมเชิญชวนบุคลากรในสายงานโภชนาการและสุขภาพ สาธารณสุขและอนามัย ศึกษาธิการ และกุมารแพทย์ทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม หน่วยงานอิสระ และองค์กรเอกชนที่สนใจ ร่วมรับฟังผลสำรวจเป็นกลุ่มแรกในวันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2565 นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า www.frieslandcampinainstitute.com

 

ทั้งนี้ ในประเทศไทย สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า ได้ร่วมมือกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างระหว่างปีพ.ศ. 2563 – 2564 ตามโรงเรียน และศูนย์สุขภาพ ทั้งในพื้นที่เขตเมืองกรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนความเป็นจริงของภาวะโภชนาการเด็กไทยมากที่สุด และการเก็บข้อมูลสำรวจของทั้งโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างกว่า 13,000 คน ศึกษาในเชิงลึก ทั้งการวิเคราะห์เลือด พฤติกรรมการออกกำลังกายและไลฟ์สไตล์ การบริโภคอาหาร และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

 

ร่วมค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจใหม่ เกี่ยวกับทุพโภชนาการ ภาวะสองซ้อน-สามซ้อน ไมโครนิวเทรียนท์ ความสำคัญของอาหารมื้อเช้าและการออกกำลังกาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของเด็กไทย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า www.frieslandcampinainstitute.com

Scroll to Top