โครงการคมส่งฝัน ปีที่ 1 เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์เพิ่ม หลังรอบแรกผ่านเกณฑ์เพียง 30 %

Spread the love

โครงการ   คมส่งฝัน ปีที่ 1   เดินหน้าขยายโอกาสแก่นักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ยืดระยะเวลารับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษากว่า 2.2 ล้านบาท จำนวน 22 ทุน จนถึงสิงหาคมนี้ ภายหลังจากรอบแรกมีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพียง 30%

โครงการ  คมส่งฝัน ปีที่ 1   โครงการมอบทุนการศึกษาที่จัดตั้งโดย นายคมสันต์ ลี CEO หนุ่มไฟแรงผู้บุกเบิก Start up ไทยระดับยูนิคอร์น  “แฟลช เอ็กซ์เพรส” โดยเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา นายคมสันต์และทีมงานได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 ที่สนใจเข้ารับทุน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การสนับสนุน และให้โอกาสแก่เยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่มีทุนทรัพย์  จนถึงขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน

 

ทั้งนี้จากการคัดเลือกรอบแรกพบว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพียง 30% จากจำนวนทั้งหมด จึงทำให้ทางโครงการขยายระยะเวลาการสมัครเพิ่ม โดยคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนเบื้องต้น ต้องเป็นเยาวชนไทยที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 4 ภาคการศึกษาล่าสุด เฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำ 2.75 มีรายได้ของครอบครัวรวมกันต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท และเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลนบุคลากร

 

อาทิ สาขาวิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสาขาวิชาอื่นๆที่สามารถทำประโยชน์ต่อสังคม โดยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ นอกจากนี้ หากผู้ขอรับทุนเป็นผู้ที่มีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทางโครงการจะสนับสนุนเงินให้แก่ผู้รับทุนทุน ปีละ 100,000 บาท ตั้งแต่ที่ผู้รับทุนเข้าศึกษาในปี 1 จนถึงปีที่จบการศึกษา (จำนวนปีจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรของสาขาวิชาที่เรียน) ซึ่งทุนการศึกษา คมส่งฝัน เป็นทุนแบบให้เปล่า ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

 

โดยความตั้งใจของนายคมสันต์ คือ ต้องการให้เยาวชนในโครงการได้นำเอา ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามสายงานที่ขาดแคลน และเพื่อมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประเทศได้พัฒนาต่อไป นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง Facebook Fan page: คมส่งฝัน สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือโทร 092-252-9534, 087-549-1669 และ 098-345-5818 ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม ศกนี้

Scroll to Top