ARV และ VARUNA เปิดรับสมัครนักศึกษา สตาร์ทอัพ นักวิจัย และนวัตกรทั่วโลก ร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022

Spread the love

 

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในเครือ ปตท.สผ. และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ภายใต้เครือ ARV จัดงาน AI & Robotics Hackathon 2022: Open House เปิดตัวการแข่งขัน Hackathon ประจำปี 2565

 

ภายใต้หัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้าน AgriTech เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

 

 

พร้อมต่อยอดการแข่งขันจากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา Start-up, Programmer, Innovator หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งชาวไทย และผู้สมัครจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ และนับเป็นก้าวสำคัญสู่โอกาสที่จะได้ร่วมงานกับ ARV ในอนาคต

 

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) กล่าวว่า  ARV มีความมุ่งมั่นในการเฟ้นหาโซลูชั่นต่างๆ ที่จะมาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ตอบโจทย์บรรลุตามเป้าหมายและนำพาสังคมโลกไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีบทบาทในการสร้างสนามทดลองนวัตกรรมขนาดใหญ่ ผ่านการแข่งขัน AI & Robotics Hackathon ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ที่จะนำมาซึ่งเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า คู่ค้า และสังคมโลก

 

โดยบริษัทมีความพร้อมในทรัพยากรด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี หรือการลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและธุรกิจใน อุตสาหกรรมการเกษตร แก้ไขวิกฤตความมั่นคงทางอาหารของโลก ลดความอดอยากหิวโหย (Zero Hunger) ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่สำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และไม่ใช่แค่เพียงการมุ่งหวังผลในประเทศไทย แต่ครอบคลุมไปถึงระดับนานาชาติ

 

โดยทาง พณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (Varuna) ได้กล่าวถึงแนวโน้มการใช้ AI และ Robotics ในการรับมือกับภาวะการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปว่า  จากข้อมูลของธนาคารโลกระบุไว้ว่าประมาณ 30% ของประชากรในปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น วิกฤติโควิด-19 ยังส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกยากจนขึ้น เกษตรกรต้องการการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเสริมสร้างระบบอาหารของโลกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

Varuna จึงมีพันธกิจในการนำเทคเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและส่งเสริมระบบนิเวศ โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มเกษตรกรรมอัจฉริยะแบบครบวงจร (End-to-End Smart Farm Management) ที่ใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่มี อาทิ Data Analytics, UAV, Remote Sensing และ Machine Learning (ML) ตลอดจนแพลตฟอร์มเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนเครดิต มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

และเนื่องจาก ARV และ Varuna ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้ง 2 ปัญหาดังกล่าวซึ่งถือเป็นวาระระดับโลก จึงได้นำมาเป็นแนวคิดหลักของการแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 ในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสได้พัฒนานวัตกรรมด้าน AgriTech ที่จะสามารถรับมือกับความท้าทายจากภาวะขาดแคลนอาหาร จากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมขยายขอบเขตการรับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขันจากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก มีโอกาสแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

 

โดยในงาน AI & Robotics Hackathon 2022: Open House ยังมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ Reimagine the Future: How AI-ML Empowering Sustainable Agriculture ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในหลากหลายสาขาชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ Dr. Ravi Khetarpal Executive Secretary สมาคมสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งเอเชียแปซิฟิก (APAARI), ผศ.พท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI และ ML ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน อนุรักษ์น้ำ และลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพื่อสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร ความท้าทายต่าง ๆ ทั้งทางเทคนิค ทางสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะนำข้อมูลในระบบไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมมาทำแผนที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจำแนกประเภทพืชผลในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

 

ปิดท้ายที่การประกาศโจทย์การแข่งขัน “Create a machine learning model to classify crop types in fields using Sentinel-2 satellite images and crop data from Thailand’s eastern region” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเฟ้นหาวิธีการจำแนกพืชผลโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและภาพถ่ายจากดาวเทียม ซึ่งมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญของแพลตฟอร์ม Varuna ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรไทยในอนาคต

 

การแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก ตั้งแต่ 18-31 พฤษภาคม 2565 และกิจกรรมการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 และ Final pitching ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับ ARV หรือบริษัทภายใต้เครือ ARV

 

Scroll to Top