กลุ่มเกษตรกรภาคเหนือหนุนร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรมว.เกษตรฯ

Spread the love

 

กลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ กลุ่มชาวนาจังหวัดพิษณุโลก และเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมหารือปัญหาเกษตรกรภาคเหนือ ปัญหาที่ดิน และประเด็นผู้นำที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรในยามนี้ ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

 

ก่อนหน้านี้ปรากฏชื่อของผู้กองธรรมนัส หรือร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ด้วยนั้นสร้างความดีใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ กลุ่มชาวนา กลุ่มเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินจังหวัดพิษณุโลก ที่อยากเห็นการพัฒนาการเกษตร

 

อย่างเป็นระบบและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ด้วยผลงานที่ผ่านมาของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าที่ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมากว่า 2 ปี การทำหน้าที่ดูแลหน่วยงาน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ได้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) นั้นมีผลงานโดดเด่น เป็นรูปธรรมที่สำคัญ เช่น การผลักดันคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปก.) ให้มีอำนาจพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต สปก. ทำให้นโยบายการเรียกคืน การถือครองที่ดินผิดกฎหมายของนักการเมือง

 

และการจัดระเบียบพื้นที่ซับซ้อนที่ดินของเกษตรกร สร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกร ควบคู่กับการบูรณาการงานกับกรมพัฒนาที่ดิน ที่ส่งเสริมให้หมอดินเข้าถึงเกษตรกร เป็นกลไกลดต้นทุนและคุณภาพและควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้ำได้เป็นรูปธรรม

 

รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่ สปก. ทำให้เกษตรกรยากจนจำนวนมากมีความมั่นคงในอาชีพ สำหรับด้านการตลาดสินค้าการเกษตรภายในประเทศ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เข้าไปจัดการดำเนินงานของสำนักงานองค์การตลาด

 

เพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินงานของ อ.ต.ก สามารถลดต้นทุน ผลประกอบการขาดทุนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และประเด็นสำคัญคือ ยกระดับผลผลิตของเกษตรกรให้มีมูลค่าสูงขึ้น และมีตลาดที่แน่นอน

 

ในช่วงเวลาเกิดภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้ฝากผลงานก่อนพ้นตำแหน่ง ด้วยการส่งเสริมการเพาะปลูกต้นฟ้าทะลายโจรและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรกว่าแสนราย เพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรพ้นวิกฤต

จากผลงานที่ผ่านมาของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การปรับโครงสร้างการบริหารให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จ การพัฒนาการผลิตให้ต้นทุนต่ำและคุณภาพสูงขึ้น และการจัดการผลผลิต การเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้ และราคาให้เกษตรกรหลายอย่างเป็นระบบ

 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม จึงก่อเกิดศรัทธาและความไว้วางใจจากเกษตรกร

 

ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ กลุ่มชาวนาจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินจังหวัดพิษณุโลก จึงขอสนับสนุนให้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกครั้ง การกลับมาของท่านเป็นความหวังและโอกาสที่จะได้ผู้นำที่เข้าใจปัญหาของเกษตรกร และรู้วิธีคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรโดยแท้จริง เพื่อให้เกษตรกรชสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม

Scroll to Top