SCB ชวนกัน ปั่น ไป ปลูก เติมพื้นที่สีเขียวในโครงการ Our Khung Bangkachao

Spread the love

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรม    SCB ชวนกัน ปั่น ไป ปลูก เชิญชวนพนักงาน จิตอาสาในโครงการ  SCB ชวนกันทำดี  ปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญและได้รับการขนานนามว่า  ปอดสีเขียว  ของคนกรุงเทพฯ

 

โดยร่วมกับชุมชนตำบลบางกอบัว และคณะทำงานพื้นที่สีเขียวโครงการ Our Khung Bangkachao รวมกว่า 100 คน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยปลูกไม้พื้นถิ่นสร้างระบบนิเวศป่าน้ำเค็ม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ได้แก่ ต้นคลัก (ประสักขาว) หลุมพอทะเล ลำแพนลำพู จิกทะเล ทองหลาง พิลังกาสา อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ปลูกฝังให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพที่ดีในกลุ่มพนักงาน โดยมี อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกิจกรรม

 

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ OUR Khung BangKachao ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และ38 องค์กรภาครัฐและเอกชนมาตั้งแต่ ปี 2562 เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียว และให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการสานพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 

โดยธนาคารฯ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานใน 3 คณะ คือ 1.คณะพัฒนาพื้นที่สีเขียว 2.คณะจัดการขยะ และ 3.คณะพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรม  SCB ชวนกัน ปั่น ไป ปลูก นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในแปลงพื้นที่ราชพัสดุของโครงการ OUR Khung BangKachao ที่ธนาคารฯ ได้ให้การสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขยายพื้นที่สีเขียว ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในคุ้งบางกะเจ้าให้เกิดความยั่งยืน และให้พื้นที่แห่งนี้เป็นปอดที่แข็งแรงในการผลิตออกซิเจนแก่คนในพื้นที่ รวมถึงคนกรุงเทพฯ ตลอดไป

 

Scroll to Top