สำนักงาน กสทช. ย้ำความสำคัญ PDPA ต่อธรรมาภิบาลอุตสาหกรรมสื่อสารไทย พร้อมสร้างแอพช่วยดูแลความปลอดภัยและสิทธิด้านข้อมูลของผู้ประกอบการ

Spread the love

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ต่อผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมว่า การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นดัชนีสำคัญที่สะท้อนถึงธรรมาภิบาลขององค์กรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งอุตสาหกรรมด้านการสื่อสารที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. มีการเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจำนวนมากเกือบเท่าประชากรทั้งหมดของประเทศ และยังเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตาม PDPA อย่างเคร่งครัด

 

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ไม่ได้นิ่งเฉยต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน e-BCS Mobile เพื่อใช้ประกอบการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการ รวมถึงตรวจสอบสถานะการดำเนินการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีการระบุตัวตน และต้องยืนยันตัวตนซ้ำ เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล โดยสำนักงาน กสทช. ได้คำนึงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กสทช. เป็นหลัก

 

นายปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลของประชาชนอยู่กับหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก แต่ขณะนี้หน่วยงานรัฐก็ต้องให้เหตุผลด้วยว่านำไปใช้เพื่อเหตุผลใด เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะเน้น 3 เรื่องหลัก คือ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล แต่ในกฎหมายก็ได้เขียนข้อยกเว้น กรณีบุคคล นิติบุคคล หากเปิดเผยข้อมูลในกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น อย่างไรก็ดีกฏหมายฉบับนี้ก็มีเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่สาธารณะด้วย

 

นายปริญญา กล่าวว่า เหตุผลที่ควรมีกฏหมายฉบับนี้ เพราะโลกนี้มีร่องรอยทางดิจิตอลอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก ข้อมูลต่าง ๆ ถูกจัดเก็บอยู่ในแพลตฟอร์มที่แต่ละคนใช้งาน และแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็อยู่ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้คิดค้น เท่ากับข้อมูลผู้ใช้งานถูกจัดเก็บอยู่ในต่างประเทศ สำหรับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่คนไทยใช้ประมาณ 95% เป็นของต่างประเทศ มีเพียงแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ ที่ทำโดยคนไทย

 

การใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้แม้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแอปพลิเคชันแต่ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บมีมูลค่า และถูกนำไปใช้ในทางการตลาด ฉะนั้นผู้ใช้จึงเสมือนเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งในแต่ละวันที่ผู้ใช้มีความเคลื่อนไหวข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ก็ช่วยให้เจ้าของแพลตฟอร์มดำเนินธุรกิจต่อได้

 

ผศ.นคร เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการ Privacy Thailand และอาจารย์ประจำวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เชื่อว่าประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่อง PDPA จำนวนมาก ขณะที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ควรจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น และยกเลิกเมื่อหมดความจำเป็น ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน โดยแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีการแจ้งเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจนว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้น โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิเลือกว่าจะยินยอมให้เก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ซึ่งการเปิดเผยต้องกระทบความเป็นส่วนตัวน้อยที่สุด ถือเป็นการเคารพสิทธิพื้นฐานส่วนบุคคล 

 

ผศ.นุรัตน์ ปวนคำมา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานจะมีแนวความคิดในการจัดเก็บข้อมูลให้มากที่สุด แต่เมื่อกฎหมาย PDPA มีผลบังคับใช้แนวความคิดนี้อาจต้องเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ต้องมีการจัดเก็บ และทำลายเมื่อหมดระยะเวลาการใช้งาน เพราะกฎหมายมีบทลงโทษผู้ที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งก็หมายถึงหน่วยงาน กรณีข้อมูลรั่วไหล จะมีบทลงโทษทางแพ่ง จ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 2 เท่าของค่าสินไหมที่แท้จริง ทางอาญาจำคุกสูงสุด 1 ปี และทางปกครองปรับทางปกครองสูงสุด 5 ล้านบาท

 

“ตอนนี้หน่วยงาน หรือองค์กรอาจต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ อะไรที่เกินความจำเป็นให้ตัดหรือทบทวนได้ไหม เพราะการเก็บข้อมูลตอนนี้จะมีต้นทุนความปลอดภัยหากข้อมูลถูกแฮค หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA แต่ความผิดจะไม่ได้ตกอยู่ที่พนักงานฝ่ายจัดเก็บข้อมูล ซึ่งผู้บริหารองค์กรต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วย” ผศ.นุรัตน์ กล่าว

 

RELATED NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้