Tag: การแพทย์

โมเดอร์น่าประกาศผลการวิจัยทางคลินิกของวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรผสมรุ่นใหม่ mRNA-1273.214 ที่ทางบริษัทจะขอขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โม