Tag: รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี

แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับ รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี ฐานะผู้ร่วมส่งเสริม Digital Transformation แก่พิพิธภัณฑ์ไทยทั่วประเทศ

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ     รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี   จาก สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย โดยมี นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ และนางยุลิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้บริษัท

Scroll to Top