Tag: (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ

เปิด 4 เป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล ลดเหลื่อมล้ำ เปิดเผย โปร่งใส หนุนภาคธุรกิจ ฟิตภาครัฐปรับตัว

  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง DE และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Scroll to Top