Tag: สุขภาวะเยาวชน

เมื่อเรื่องของเยาวชน คือเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน: เปิดเวที คนใต้ หยัดได้ ครั้งที่ 3 เสริมแกร่งเยาวชนไทยผ่านแกนนำ Change Agents

เพราะวัยหัวเลี้ยวหัวต่อสู่การเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งภาวะที่เปราะบางจากช่วงวัยเปลี่ยนผ่าน ปัญหาครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ไปจนถึงปัญหาความสัมพันธ์ เพศ และความเครียดจากการเรียน ยิ่งทวีความยากที่จะหาทางออกด้วยตัวคนเดียวได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจ รับฟังและเดินเคียงข้างวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องที่   ทุกฝ่าย  ต้องให้ความสำคัญ   อย่างไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายรอบตัววัยรุ่นให้เข้มแข็งจำเป็นต้องพึ่งการหารือ แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์จากหลากหลายฝ่าย ทั้งครู ผู้ปกครอง หรือชุมชน ฯลฯ จึงเกิด งานสัมมนาวิชาการระดับภาคเรื่อง “คนใต้ หยัดได้

Scroll to Top