Tag: หน่วยงานดิจิทัล

ETDA พาดู 6 องค์กรรัฐ ใช้ดิจิทัลบริการประชาชน ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีคุณภาพ ให้ประเทศทะยานไปข้างหน้าด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งและแข่งขันในตลาดนานาชาติยุคดิจิทัลได้ ย่อมเกิดจากความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะต้องปรับตัวเพื่อสร้าง Digital Framework ทั้งระบบการทำงานและการเตรียมพร้อมให้คนไทยเติบโตไปพร้อมกัน   สำหรับภาครัฐ ที่นับเป็นภาคส่วนสำคัญของประเทศ ต่างก็เร่งทรานส์ฟอร์ม เปลี่ยนผ่านสู่หน่วยงานดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการและการติดต่อสื่อสารแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งเอกชน ประชาชน และหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง   สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA

Scroll to Top