Tag: หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง

SCB นำร่องเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดอกเบี้ย THOR Link Binary Note

  ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดอกเบี้ย THOR Link Binary Note เป็นรายแรกของประเทศไทย เสนอขายระหว่างวันที่ 17 -21 ตุลาคม นี้ อายุโครงการ 2 ปี จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน รับผลตอบแทนสูงสุด 2.50% ต่อปี คุ้มครองเงินต้น 100% เจาะกลุ่มลูกค้า High

Scroll to Top