Tag: อบรมสัมมนา

สมาคมการตลาดฯ เปิดหลักสูตร Data and Insight Driven Marketing รุ่นที่ 4

คุณจะได้สิ่งนี้ จาก Data and Insight Driven Marketing   • เรียนรู้การใช้ข้อมูลและอินไซค์ เพื่อสร้างการตลาดที่ทรงพลังโดยไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Data และ Consumer insight   • เข้าใจวิธีการคิดและหาข้อมูลเพื่อการทำการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ • ติดอาวุธให้ผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Strategy และ Tactics ของการทำการตลาด

Scroll to Top