Tag: อเมซอน

อเมซอนไพร์มเดย์ (Amazon Prime Day) 2022 จะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 12-13 กรกฎาคมนี้ทั่วโลก

มหกรรมช้อปปิ้งประจำปีของอเมซอน หรือ Amazon Prime Day จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 12-13 กรกฎาคม มหกรรม Amazon Prime Day ในปีนี้จะจัดขึ้นครอบคลุม 24 ประเทศซึ่งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจำนวนมากกว่าในปีที่แล้ว   มหกรรมช้อปปิ้ง Amazon Prime Day ซึ่งยาว 48 ชั่วโมง และจะเริ่มขึ้นตั้งแต่

Scroll to Top