Tag: ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้

พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์คุณภาพระดับประเทศ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ รับรางวัลองค์กรดีเลิศ ด้านพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จากสกมช.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

เสริมเกราะองค์กรปลอดภัยในโลกไซเบอร์…ทรู ดิจิทัล เปิดตัวโซลูชันใหม่ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามและบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ครบวงจร ให้คำปรึกษา ติดตั้ง บริหารจัดการระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ การันตีคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทั้งป้องกัน เฝ้าระวัง หาสาเหตุ และแจ้งเตือน

ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการดิจิทัล