Tag: AI Readiness Index

“Cisco” ชี้ปี 67 AI และเทคโนโลยีใหม่ เปิดประตูให้ธุรกิจไทยเติบโต

  ซิสโก้ ชี้เศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะฟื้นตัวจากแรงขับเคลื่อนของภาคท่องเที่ยว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นปีที่ AI และเทคโนโลยีใหม่เปิดประตูให้ธุรกิจไทยเติบโต   วีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทย และเมียนมาร์ กล่าวว่า ในทศวรรษที่ผ่านมา มีการใช้งาน AI อย่างหลากหลายและเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม generative AI ก็ได้ทำให้

Scroll to Top