Tag: AI21 Labs

SCB 10X ร่วมลงทุนใน AI21 Labs ในรอบ Series C

  เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เดินหน้าสานต่อภารกิจ Moonshot Mission มุ่งลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขีดความสามารถใหม่ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถผลักดันให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น AI-First Organization   ล่าสุด ประกาศเป็นผู้ร่วมลงทุนหลักใน AI21 Labs ผู้นำด้าน Generative AI จากประเทศอิสราเอล

Scroll to Top