Tag: JASIF

AIS ประกาศซื้อ 3BB และเงินลงทุนใน JASIF 19% จาก JAS

  เอไอเอส ตอกย้ำทิศทางบริษัทมุ่งสู่การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทั่วถึงคนไทย และตอบโจทย์การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกาศซื้อหุ้นบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB และเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน JASIF เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ให้เข้าถึงคนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในต่างจังหวัดและพื้นที่รอบนอกตัวเมือง ลดปริมาณการลากสายไฟเบอร์ที่ทับซ้อนเกินความจำเป็น ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีขึ้น และสนับสนุนผู้บริโภคให้มีทางเลือกที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง   โดย AWN ได้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงกับ ACU และ

Scroll to Top