Tag: K-CHINA

เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง ชี้โอกาสลงทุนในจีน ผ่าน K-CHINA รับแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว

  KBank Private Banking ชี้โอกาสลงทุนในจีน ผ่านกองทุน K-CHINA (กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน) ที่เน้นลงทุนในหุ้นจีนเติบโต คุณภาพสูง และอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่  เพื่อคว้าโอกาสรับผลตอบแทนในอนาคต ในงานสัมมนาหัวข้อChinese Opportunities Amidst a Gradual Recovery   โดยมี ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา

Scroll to Top