อีสท์วอเตอร์ ยืนยันการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ธนารักษ์ดำเนินการตามกฎหมาย

Spread the love

 

ตามที่มีประเด็นข่าวในการเข้าตรวจสอบรายการทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง เพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 23 ม.ค.66 อีสท์ วอเตอร์ขอชี้แจงว่าการดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินอยู่ระหว่างการจัดทำแผนส่งมอบร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ปัจจุบัน อีสท์ วอเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย ส่วนการบริหารจัดการโครงข่าย ประเด็นข่าวเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ภาครัฐไม่ยุติธรรม ท่อส่งน้ำสายหลัก 2 เส้น ได้แก่โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 1) ที่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่กรมธนารักษ์ ร้อยละ 1 และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่2) ที่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่กรมธนารักษ์ ร้อยละ 7 อีสท์ วอเตอร์ขอยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาทุกประการ

 

ทั้งนี้อีสท์ วอเตอร์ ได้ส่งรายได้ และรายงานให้แก่กรมธนารักษ์รับทราบทุกปี ซึ่งข้อมูลดังที่กล่าวมาสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าว อีสท์ วอเตอร์ได้เข้าชี้แจง โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขอมาทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่เดือน มิ.ย.65

 

อีสท์ วอเตอร์ขอยืนยันว่าการดำเนินการทุกส่วนทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ การบริหารโครงข่ายท่อส่งน้ำทั้ง 2 เส้น เป็นการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำโดยยึดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการตามหลักการทางวิศวกรรม และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ภาครัฐ ดำเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้องทุกประการ

 

ในส่วนประเด็นข่าวเรื่องการหยุดสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล 1 ที่อยู่ระหว่างการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กรมธนารักษ์ อีสท์ วอเตอร์ขอยืนยันว่าการเดินเครื่องสูบน้ำแต่ละสถานีสูบเป็นการบริหารจัดการร่วม เพื่อให้เครื่องสูบน้ำมีการพักการใช้งานสลับกัน

 

ทั้งนี้เครื่องสูบน้ำที่อยู่ในการดูแลของอีสท์ วอเตอร์มีการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน และมีความพร้อมที่จะเดินเครื่องสูบน้ำได้ตลอดเวลา โดยอีสท์ วอเตอร์ ได้มีแผนการร่วมเดินเครื่องสูบน้ำกับกรมธนารักษ์ในวันที่ 26 ม.ค.66

 

นายเชิดชาย ย้ำว่าที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ได้ดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพซึ่งในการสูบจ่ายน้ำให้ลูกค้าในแนวท่อที่ อีสท์วอเตอร์ บริหารอยู่ทั้งหมดนั้น ดำเนินการในลักษณะองค์รวมแบบ Water Grid โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้น้ำทั้งด้านเสถียรภาพการสูบจ่าย และปริมาณน้ำที่ต้องเพียงพอแก่ผู้ใช้น้ำตลอดทั้งปี

 

สอดคล้องกับ มติ ครม. ที่จัดตั้งอีสท์วอเตอร์ ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก เน้นการบริหารงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นสำคัญ รวมถึงการสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพด้านน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ โดยบูรณาการภาพรวมการส่งการจ่ายผ่านโครงข่ายท่อส่งน้ำขนาดใหญ่

Scroll to Top