วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจและเทคโนโลยี ผนวกศาสตร์บริหารและเทคโนฯ รับเทรนด์ AI – Data Scientist – Data Analytics ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น และดิจิทัล ดิสทรัปชั่นส์

Spread the love

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยีครั้งแรกกับการพัฒนาหลักสูตรบริหารกับเทคโนฯ รับเทรนด์ AI – Data Scientist – Data Analytics ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น และดิจิทัล ดิสทรัปชั่นส์ โดยจะได้รับปริญญา 2 ใบใน 3 ปี จาก ม.ศิลปากร และ Paris School of Technology and Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมเสริมแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถให้บัณฑิตไทยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโต พร้อมเตรียมแผนขยายหลักสูตรปริญญาโท-เอกด้วย

ผศ.ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร กล่าวว่า จากสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลให้รูปแบบการดำรงชีวิต แนวคิดต่าง ๆ ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากดิจิทัล ดิสทรัปชั่นส์ทั่วโลก รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

 

ทำให้ภาคการศึกษามีความตระหนักและให้ความสำคัญด้านการผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบโจทย์และพัฒนาการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและสามารถจัดเก็บบริหารจัดการข้อมูล (Data Scientist) รวมถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นต้น

 

ดังนั้นการเรียนการสอนจึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อตอบโจทย์และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

พร้อมป้อนบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และรองรับการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพ

“จากการวิจัยทางการตลาดของบริษัท Zion พบว่า ภายในปี 2025 มูลค่าทางการตลาดของผู้ช่วยเสมือนดิจิทัลอัจฉริยะทั่วโลก หรือ AI จะมีมูลค่าสูงถึง 19.6 พันล้านดอลลาร์ แนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ได้ว่าตลาดงานด้าน AI ยังมีความต้องการอยู่เป็นจำนวนมากตามปริมาณความต้องการของผู้ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ จากแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของเทคโนฯ มีความสำคัญที่บัณฑิตสามารถต่อยอดในการทำงานและทำธุรกิจในยุคนี้”

ล่าสุด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี) ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติแบบพหุวิทยาการทางด้านธุรกิจผสมผสานกับเทคโนโลยี โดยความร่วมมือระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันกับ Paris School of Technology and Business (PST&B) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการร่วมพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

 

ดร. อาร์มอง แดร์คี ผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้ง Paris School of Technology and Business กล่าวต่อว่า สำหรับ Paris School of Technology and Business (PST&B) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในเครือข่ายของ Galileo Global Education ผู้นำสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในเครือข่ายมากกว่า 55 สถาบัน 86 วิทยาเขต ใน 13 ประเทศ และมีจำนวนนักศึกษากว่า 180,000 คน

 

PST&B เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และได้รับรางวัล Grand Prix de l’Innovation Pédagogique Eduniversal สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทประจำปี พ.ศ. 2564-2565 ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความร่วมมือในการเปิดเรียนการสอนกับ Paris School of Business ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของกลุ่ม Galileo Global Education ด้วยเช่นกันมานานกว่า 5 ปี สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ Paris School of Technology and Business (PST&B) จัดตั้งขึ้นเพื่อพลิกเกม (Game changer) ในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตสู่โลกดิจิทัล

ผศ.ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการสินค้าลักซ์ชัวรี่ และด้านการออกแบบสื่อสารดิจิทัล ที่ผลิตบัณฑิตป้อนสู่ภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานมาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี

 

สำหรับจุดแข็งที่สำคัญของการเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี และได้รับปริญญาตรี 2 ใบ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Paris School of Technology and Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยจะได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยี หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถทำงานได้ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ และสามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้

 

พร้อมกันนี้นักศึกษายังมีโอกาสในการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 เทอม ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากสถาบันร่วมและยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม พร้อมยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้จะมาช่วยในการขับเคลื่อนและ เพิ่มขีดความสามารถกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

“ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักศึกษาที่มีความสนใจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี) ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความพร้อมและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี และการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาระดับโลก รวมทั้งการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ระดับนานาชาติกับนักศึกษาที่เรียนรู้ ปฎิบัติจริง และการดูแลนักศึกษาใกล้ชิด พร้อมมั่นใจว่าบัณฑิตของเราที่จบการศึกษาจะไม่ตกงาน และสามารถเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วย” ผศ.ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล กล่าวทิ้งท้าย

 

RELATED NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้