เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ผนึกกำลังพันธมิตร เสริมความแกร่งโมเดลการศึกษา STEM Career Academies ยกระดับ Smart Agriculture สู่อุตสาหกรรมระดับโลก

Spread the love

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED), กลุ่มมิตรผล และกระทรวงศึกษาธิการ ทุ่มงบกว่า 12 ล้านบาท เดินหน้าปั้นโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ สะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ  STEM Career Academies  ต่อยอดองค์ความรู้และทักษะด้านสะเต็ม พร้อมส่งมอบ  เจ้าเอี้ยง โดรนการเกษตร นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หวังเป็นโมเดลนำร่องสู่การสร้างเกษตรกรนักพัฒนายุคใหม่ (Smart Farmer) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายผลองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพื่อยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

ภาคเกษตรกรรม ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้และเป็นจุดแข็งของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยประเทศไทยได้รับการขนานนามว่าเป็น  อู่ข้าวอู่น้ำ  เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านภูมิประเทศ ทำให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้หลากหลาย และเพาะปลูกได้ทั้งปี

 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหลากหลายประเทศเริ่มนำองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ  Smart Agriculture  ที่ผสานการใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาวิถีการเกษตรและลดข้อจำกัดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงาน หรือด้านภูมิประเทศ มาปรับใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ทำให้การแข่งขันด้านการเกษตรระหว่างประเทศท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ

 

ดังนั้น เชฟรอนและกลุ่มพันธมิตรจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตในสายงานด้านการเกษตรในอนาคต เพื่อพัฒนากำลังคนและยกระดับองค์ความรู้ด้านเกษตรกรสมัยใหม่ โดยมุ่งต่อยอดโมเดลการศึกษาด้านสะเต็ม พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมต่างๆ อาทิ โดรนการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อนำไปเสริมองค์ความรู้มุ่งสู่การการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารของโลกในอนาคต

 

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการยกระดับองค์ความรู้ด้านการเกษตรว่า “เชฟรอน ในฐานะหนึ่งในบริษัทพลังงานระดับโลก มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อันมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเราเชื่อว่าองค์ความรู้และทักษะด้านสะเต็มศึกษาเป็นรากฐานการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศได้

 

โดยเกษตรอัจฉริยะเป็นหนึ่งในสาขาอาชีพในโครงการ สะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ STEM Career Academies  ที่เรามุ่งพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันโลก ผ่านการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ พันธมิตรชั้นนำทางด้านการเกษตร และองค์กรด้านการศึกษาอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเป็นเลิศด้านเกษตรอุตสาหกรรม และเป็นวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) อย่างแท้จริง

 

โดยเราตั้งเป้าร่วมยกระดับโมเดลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของอาชีวศึกษาแบบองค์รวม พร้อมนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทางการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายขยายผลสัมฤทธิ์ของโครงการไปในวงกว้าง และนำไปเป็นแม่แบบให้องค์ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้านการเกษตรอัจฉริยะให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งสู่การแข่งขันระดับโลก”

 

ในการขับเคลื่อนโมเดลระบบการศึกษา ได้เกิดจากการวางรากฐานสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน โดยเน้นพัฒนาทักษะครูให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปรับหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของโลก ตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ

 

ล่าสุดเชฟรอนได้สนับสนุนนวัตกรรมโดรนการเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาโดย  เจ้าเอี้ยง โดรนเกษตร  ที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (Varuna) ในเครือเออาร์วี (บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน) มาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมทักษะการนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย

 

นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงในไร่ของมิตรผล เพื่อเรียนรู้การทำไร่แบบโมเดิร์นฟาร์ม (ModernFarm) ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงานภาคเกษตรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร โดยมีบุคลากรด้านวิศวกร และการเกษตรจากกลุ่มมิตรผล มาถ่ายทอดองค์ความรู้สมัยใหม่ให้ผู้เรียนได้นำนวัตกรรมดังกล่าวไปพัฒนาตอบโจทย์การเกษตรยุคใหม่สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ภาคเกษตรอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย การยกระดับภาคการเกษตรจากแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรมูลค่าสูง (High Value) ผ่านการทำให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) เพื่อให้ภาคเกษตรไทย มีความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมี คุณภาพและ ประสิทธิภาพสูง และต้นทุนที่แข่งขันได้ ทั้งนี้จะต้องใช้องค์ความรู้ การวิจัยพัฒนา (R&D) นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้วยเหตุดังกล่าวการพัฒนาการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงมีความสำคัญ

 

ในฐานะที่กลุ่มมิตรผลเป็นองค์กรที่มุ่งให้การสนับสนุนด้านพัฒนาบุคลากร และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้มีความรู้และพร้อมต่อยอดการประกอบอาชีพ เพื่อให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การสนับสนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น เพื่อจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่

 

ทั้งนี้ ในปี 2565 ได้เปิดสอนสาขาอากาศยานเพื่อการเกษตร (Aviation for Agriculture) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ชั้นแนวหน้าแบบครบวงจรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มมิตรผล ให้การสนับสนุนการพัฒนาครู ครูฝึกในสถานประกอบการ และนักเรียน ในการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในไร่ของมิตรผล เพื่อเรียนรู้การทำไร่แบบโมเดิร์นฟาร์ม (ModernFarm) เพื่อช่วยให้ได้พัฒนาทักษะในพื้นที่จริง เรียนรู้การใช้นวัตกรรมการจัดการไร่อ้อยยุคใหม่

 

รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกทักษะ สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างกำลังคนให้มีทักษะในการใช้อากาศยานไร้คนขับในงานเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศได้อย่างยั่งยืน”

 

ส่วนด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การส่งเสริมโอกาส พัฒนาศักยภาพการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษา ที่ต้องผลิตผู้เรียนให้มีทักษะ และคุณลักษณะที่พร้อมซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการในการผนึกกำลังของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

ดังนั้น การผสมผสานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมุ่งเน้นสู่การเกษตรแบบการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตอบโจทย์ทั้งในภาคการผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และสอดรับกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด”

 

เลขาธิการ กล่าวต่ออีกว่า ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของการต่อยอดทักษะการสร้างกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมให้กับองค์การการศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ศึกษาวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเกษตรกร

 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือที่มอบนวัตกรรมเพื่อการเกษตร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น เพื่อเป็นโมเดลนำร่องสู่การสร้างเกษตรกรนักพัฒนายุคใหม่ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรม และต่อยอดการสร้างกระบวนการคิดนวัตกรรม

 

จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพให้กับครู บุคลากร และผู้เรียน ที่จะยกระดับการเรียนรู้ เพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถ พัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศึกษาวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเกษตรกรมากขึ้น

 

ด้าน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงบทบาทกระทรวงศึกษาธิการ ในการผลักดันอาชีพด้านการเกษตรว่า “กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่าการเกษตรสมัยใหม่ คืออนาคตของประเทศ ดังนั้นเราจึงสนับสนุนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถที่เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

นอกจากนี้ เรายังมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน Smart Agriculture พร้อมยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการเกษตรตามนโยบายที่ต้องการยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม S-Curve ในภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21”

 

การผนึกกำลังครั้งล่าสุดกับภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมทักษะอาชีพสาขาการเกษตร ถือเป็นหมุดหมายสำคัญอีกก้าวหนึ่งของโครงการเพื่อปั้นเกษตรกรนักพัฒนารุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านการต่อยอดองค์ความรู้ Smart Agriculture ให้เป็นโมเดลออกไปในระดับประเทศ และนำไปต่อยอดปฏิบัติได้จริงในพื้นที่

 

โดยการส่งมอบองค์ความรู้ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพเชิงเกษตรกรรมของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้ผู้เรียนที่ได้ฟูมฟักและพัฒนาทักษะเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง ได้กลับมาพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว และขยายผลองค์ความรู้สู่ระดับประเทศ

 

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโมเดลสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ หรือ STEM Career Academies ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  ที่ได้ดำเนินโครงการฯ มาเป็นเวลา 8 ปี

 

ซึ่ง STEM Career Academies เป็นโครงการในระยะที่สองที่ดำเนินการโดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ร่วมพัฒนาและบริหารโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563

 

อีกทั้งยังตั้งใจพัฒนาสะเต็มศึกษาอย่างเต็มที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบโอกาส รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนผู้ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้มุ่งพัฒนา 4 กลุ่มอาชีพสำคัญ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านคอมพิวเตอร์ ไอที การศึกษา และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ พร้อมพัฒนาครูและบุคลากรทั้ง Ecosystem ของการศึกษา ในการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย TikTok กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้