NT จับมือ OKMD ดันนวัตกรรม AI และดิจิทัล รองรับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ

Spread the love

 

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง

 

โดย NT จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการความรู้สมัยใหม่ของ OKMD เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงกิจกรรมและโครงการที่มีมูลค่าในอนาคต

 

ทั้งนี้เบื้องต้นจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทาง พร้อมนำองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทั้งในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและ AI รวมถึงนำทรัพยากรที่มีมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ OKMD สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีในวาระที่ OKMD ครบรอบ 20 ซึ่งได้มีการจัดงาน 20 years of Thailand Knowledge Creation: Past and Future พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการเสวนา 20 years of Thailand Knowledge Creation โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

Scroll to Top