VIH ลุยลงทุนโรงพยาบาลใหม่ 200 เตียงเปิดเฟสแรกปี 2569

Spread the love

 

VIH จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติไฟเขียวปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น-แจกวอแรนท์ฟรี ลุยลงทุนโรงพยาบาลใหม่ 200 เตียง มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท ต่อยอดธุรกิจ เปิดเฟสแรกปี 2569

 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาครที่ประชุมมีมติผ่านการอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระสำคัญอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสะสม

 

โดยจ่ายเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ พร้อมทั้งอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ นายวิระ มาวิจักขณ์ นายวิสุทธิ์ มนตริวัต และผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

 

นอกจากนี้อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ภายใต้การบริหาร ของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท

 

โรงพยาบาลแห่งใหม่อยู่บริเวณพุทธมณฑลสาย 1 มีขนาด 200 เตียง ทั้งนี้การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 6 เฟส เปิดเฟสแรกปี 2569 จำนวน 60 เตียง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปีนี้

Scroll to Top